Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s.




Projekt je finančne podporený Európskou úniou


ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V ŽP a.s.


Cieľ projektu:

Znížiť energetickú náročnosť v ŽP a.s.

Špecifické ciele projektu:
Zvýšiť energetickú efektívnosť ŽP a.s.
Znížiť spotrebu primárnych zdrojov energie


dátum začatia realizácie projektu:
05/2020
dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2021


Aktivita projektu: Implementácia opatrení z energetických auditov

Splnenie naplánovaných cieľov a stanovených merateľných ukazovateľov projektu sa dosiahne realizáciou predmetov projektu vyplývajúcich z opatrení energetického auditu:
  1. Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr Železiarne Podbrezová a.s.;
  2. Rekonštrukcia osvetlenia hál č.3, 4, 5, 10, 12, a Nástrojáreň;
  3. Modernizácia výroby stlačeného vzduchu.

Projekt je finančne podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (percento spolufinancovania 45%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov ŽP a.s. (percento spolufinancovania 55%).

Celková výška oprávnených výdavkov: 3 069 957,20 €,
maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 381 480,74,
výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 1 688 476,46 €.

Merateľné ukazovatele projektu:

Merateľný ukazovateľ
Merná
jednotka
Celková
cieľová hodnota
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

t ekviv. CO2
1350
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch

počet
2
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

počet
1
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu

MWh/rok
15309
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti

MWh/rok
644516
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti

MWh/rok
651842
Úspora PEZ v podniku

MWh/rok
15309


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriurúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriuZamestnanie ŽP a.s. - laboratórium