Výzva na predkladane ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň


Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“), v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „Príručka“), realizuje prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“ (ďalej aj ako „Predmet zákazky“) postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej aj ako „Prieskum trhu“).

Hide details for REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA HÁL Č. 3, 4, 5, 10, 12 A NÁSTROJÁREŇ[<br><br>]REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA HÁL Č. 3, 4, 5, 10, 12 A NÁSTROJÁREŇ

01/10/2020iconka dokumentuVÝZVA na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[633 kB]iconka spaceStiahnuť
01/10/2020iconka dokumentuPRÍLOHY VÝZVY - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[222 kB]iconka spaceStiahnuť
01/10/2020iconka dokumentuPROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA a položkový rozpočet (VÝKAZ VÝMER) - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[40494 kB]iconka spaceStiahnuť
01/23/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.1 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[143 kB]iconka spaceStiahnuť
01/27/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.2 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[313 kB]iconka spaceStiahnuť
01/27/2020iconka dokumentuOZNÁMENIE o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[144 kB]iconka spaceStiahnuť
02/04/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.3 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[190 kB]iconka spaceStiahnuť
02/06/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.4 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[234 kB]iconka spaceStiahnuť
03/12/2020iconka dokumentuZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň
[383 kB]iconka spaceStiahnuť

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.