Rekonštrukcia budov SSŠ ŽP
Projekt:


REKONŠTRUKCIA BUDOV SSŠ ŽP
Cieľ:
 1. Zlepšenie priestorových podmienok
  pre rozvoj praktických zručností žiakov.
 2. Modernizácia strojového vybavenia
  zváračskej školy so zameraním na
  posilnenie odborných kompetencií žiakov.


Prijímateľ:
Železiarne Podbrezová a.s.
Dátum začatia projektu: 05/2022
Dátum ukončenia projektu: 09/2023
Nenávratný finančný príspevok: 2 439 518,11 €Krátky opis projektu:


Projekt je zameraný na komplexnú rekonštrukciu budov školy a modernizáciu vybavenia zváračskej školy prostredníctvom realizácie 4 aktivít:
 • Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia priestorov SSŠ ŽP,
 • Hlavná aktivita č. 2 Modernizácia vybavenia zváračskej školy,
 • Hlavná aktivita č. 3 Rekonštrukcia a zariadenie internátu a
 • Hlavná aktivita č. 4 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy.

Realizáciou projektu sa zlepšia priestorové podmienky budov školy, zmodernizuje sa materiálno-technické vybavenie zváračskej školy a zvýši sa energetická efektívnosť budov školy.

Projekt je finančne podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (percento spolufinancovania 85%), štátneho rozpočtu SR (percento spolufinancovania 5%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov ŽP a.s. (percento spolufinancovania 10%).

Celková výška oprávnených výdavkov: 2 710 575,68 €,
maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 2 439 518,11 €,
výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 271 057,57 €.

Hlavný cieľ projektu:
 • Cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.
Merateľné ukazovatele projektu:


Merateľný ukazovateľ
Merná
jednotka
Celková
cieľová hodnota
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl

osoby
138
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

t ekviv. CO
165,9
Počet podporených COVP

počet
1
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)

počet
1
Podlahová plocha renovovaných verejných budov

m2
8 222,18
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

počet
846 906

Počet podporených internátov

1

Hide details for REKONŠTRUKCIA BUDOV SSŠ ŽP[<br><br>]REKONŠTRUKCIA BUDOV SSŠ ŽP

12/13/2022iconka dokumentuZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - Zariadenie nábytkom
- realizoval sa v rámci aktivít Hlavná aktivita č. 3 Rekonštrukcia a zariadenie internátu a Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia priestorov SSŠ ŽP
[201 kB]iconka spaceStiahnuť

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriurúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriuZamestnanie ŽP a.s. - laboratórium