Exkurzie  Železiarne Podbrezová a.s. umožňujú prehliadku svojich prevádzkarní, resp. odborných útvarov, školským exkurziám.


  📝 Žiadosť o exkurziu


  Na stiahnutie »»
  Žiadosť o exkurziu v ŽP a.s.
  Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.
  Menný zoznam účastníkov exkurzie  Základné podmienky pre realizáciu exkurzie
  • Všetky exkurzie sa uskutočňujú na základe písomnej žiadosti schválenej generálnym riaditeľom ŽP a.s. (viď tlačivo nižšie) okrem návštev, ktoré majú záujem len o prehliadku Hutníckeho múzea ŽP. Tieto návštevy sa priamo nahlasujú odboru propagácie.

  Uvedené ustanovenia sa vzťahujú len na prehliadku výrobných prevádzkarní ŽP a.s.:
  • Školské exkurzie sa povoľujú len pre žiakov od 12 rokov. Z hľadiska bezpečnosti môže mať jedna exkurzia najviac 40 účastníkov. Denne môžu byť povolené maximálne 2 exkurzie.
  • Exkurziu sprevádzajú zodpovedné osoby, ktorými sú :
   1. vedúci účastníkov exkurzie,
   2. poverený zamestnanec ŽP a.s., ktorý zabezpečí realizáciu exkurzie.
  • Zamestnanec ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. nepovolí vstup do areálu ŽP a.s. tým účastníkom, ktorí nesplnia podmienky uvedené v tlačive „Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.“ (viď tlačivo nižšie).


  Priebeh exkurzie
  • Po schválení žiadosti o exkurziu generálnym riaditeľom ŽP a.s. poverený zamestnanec odboru propagácie oznámi žiadateľovi schválenie, resp. zamietnutie žiadosti a zašle tlačivá „Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.“ a „Menný zoznam účastníkov exkurzie“ a meno zamestnanca povereného sprevádzaním exkurzie s kontaktnými údajmi.
  • Po príchode účastníkov exkurzie na strážne stanovište starého alebo nového závodu vedúci účastníkov exkurzie odovzdá zamestnancovi ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. tlačivo „Menný zoznam účastníkov exkurzie“ s uvedením ich dátumu narodenia, čísla preukazu totožnosti a adresou bydliska. Každý účastník exkurzie je pred vstupom do areálu povinný svojím podpisom potvrdiť oboznámenie s tlačivom „Podmienky a čestné prehlásenie pre povolenie vstupu exkurzie do areálu ŽP a.s.“. Exkurzie sa môžu zúčastniť len účastníci zapísaní v zozname.
  • Každý účastník exkurzie dostane ochrannú prilbu a ochranný plášť, ktoré je povinný nosiť počas celej exkurzie. Po ukončení exkurzie je povinný vrátiť ochrannú prilbu a ochranný plášť.

  Tel. kontakt na odbor propagácie: 048/645 27 12 alebo 048/645 14 90
  Mail: jancovic@zelpo.sk alebo starekova@zelpo.sk


  Na stiahnutie »»
  Žiadosť o exkurziu v ŽP a.s.
  Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.
  Menný zoznam účastníkov exkurzie


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.