Programy pre zamestnancov  ŽP a.s. vypracovali Program predstavenstva, ktorý rozširuje sociálny program dohodnutý v Kolektívnej zmluve. Pre novoprijatých zamestnancov je spracovaný program ich adaptácie a ďalšieho vzdelávania vo firme. Pravidelne je monitorovaná spokojnosť zamestnancov s pracovnými podmienkami, hodnotením, odmeňovaním a pod.
  Zvláštne poďakovanie a ocenenie si zaslúžia darcovia krvi, pre ktorých je určený ucelený program. Tieto programy umožňujú individuálnu starostlivosť o zamestnancov podľa ich potrieb a potrieb zamestnávateľa.


  PROGRAM PREDSTAVENSTVA ŽP a. s.

  V Programe predstavenstva je obsiahnutá nadstavba v odmeňovaní, ktorá garantuje napríklad dovolenkovú a vianočnú mzdu a ďalšie odmeny, odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce. Predstavenstvo spoločnosti vynakladá maximálne úsilie, podľa svojich najlepších možností a schopností, pri realizácii Programu predstavenstva.
  Účelom Programu predstavenstva je poskytnúť zamestnancom ďalšie peňažné a nepeňažné plnenia v oblasti ich sociálnych a ekonomických potrieb a záujmov nad rámec Kolektívnej zmluvy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú odborovo organizovaní a touto formou tak rozvíjať prosperitu zamestnávateľa.

  Hlavné oblasti Programu predstavenstva ŽP a.s.:
  • zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy,
  • sociálna oblasť,
  • oblasť odmeňovania,
  • podmienky činnosti zástupcov zamestnancov.

  Formy starostlivosti o zamestnancov :
  • finančne vyjadriteľné aktivity,
  • priamo finančne nevyčísliteľné aktivity obsiahnuté v uplatňovaní podnikovej kultúry,
  • aktivity v donorskej oblasti - nadačná činnosť, podpora mládeže, školstva, kultúry a.i.  STAROSTLIVOSŤ O NOVOPRIJATÝCH ZAMESTNANCOV

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Novým zamestnancom je venovaná zvýšená pozornosť v oblasti bezpečnosti pri práci a eliminácii rizík vzniku pracovného úrazu. Pre každého nového zamestnanca je vypracovaný individuálny plán starostlivosti o bezpečnosť v závislosti od druhu a charakteru vykonávanej práce.


  Vstupné školenie

  Každý novoprijatý zamestnanec sa zúčastňuje vstupného školenia, v rámci ktorého je zoznámený s históriou spoločnosti, výrobným programom a absolvuje návštevu podnikového múzea. Odborní lektori zoznamujú účastníkov školenia so systémom bezpečnosti v ŽP a.s., ustanoveniami Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a Pracovného poriadku. Noví zamestnanci získajú prehľad o pracovno-právnych vzťahoch. Dôraz je kladený
  na oboznámenie sa s Politikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na obsah Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Školenie poskytuje priestor na oboznámenie so systémom manažérstva kvality. Zamestnanci sú školení v oblasti Protipožiarnej ochrany a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch. V závere školenia sú získané vedomosti overované písomným testom.


  Vstupná inštruktáž na pracovisku

  Časová dotácia inštruktáže závisí od druhu a charakteru vykonávanej práce. Každý nový zamestnanec pracuje pod odborným dohľadom prideleného tútora.


  Praktický zácvik a zaškolenie

  Cieľom zácviku a zaškolenia je všestranné a komplexné oboznámenie sa zamestnanca s pracovným prostredím, pracovnými podmienkami, požiadavkami, bezpečnostnými predpismi a pokynmi, pracovnými a technologickými postupmi ovplyvňujúcimi kvalitu produktu a celkový výkon na danej pracovnej pozícii.


  Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov

  Trvá spravidla jeden rok a týka sa všetkých absolventov SSOŠH ŽP, ktorí nastupujú do ŽP a.s. bezprostredne po ukončení štúdia. Ďalej je určený pre absolventov ostatných stredných škôl ak o ich zaradení do adaptačného procesu rozhodne vedenie organizačného útvaru.
  Do adaptačného procesu sú zaraďovaní všetci absolventi VŠ bez ohľadu na špecializáciu a rok ukončenia vysokoškolského štúdia ak do ŽP a.s. nastupujú prvýkrát. Adaptačný proces má spracované interné pravidlá realizácie a vyhodnocovania úspešnosti.


  HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV

  Spokojnosť zamestnancov priamo súvisí s firemnou kultúrou a úrovňou komunikácie vo firme. K rozvoju firmy nestačia len spokojní zamestnanci, ale hlavne motivovaní zamestnanci. Zisťovanie úrovne spokojnosti zamestnancov má zabezpečiť poznanie vlastných možností spoločnosti pri vytváraní motivačných podmienok, zabezpečovaní stability kmeňových zamestnancov čím je možné dosiahnuť vysokú kvalitu produkcie a následne predajnosť výrobkov a prosperitu firmy. ŽP a.s. postupujú podľa vypracovaného programu hodnotenia spokojnosti zamestnancov, ktorý je funkčným prvkom Systému manažérstva kvality.

  Na vyhodnocovanie spokojnosti zamestnancov sú využívané metódy:
  • priameho sledovania spokojnosti zamestnancov - zamestnanecký dotazník, novinová anketa, schránky na pripomienky,
  • iné metódy - vyhodnocovanie druhu a početnosti nemocnosti (spôsobenej chorobou, pracovnými úrazmi alebo ostatnými úrazmi) v jednotlivých odborných útvaroch a sledovanie vývoja fluktuácie zamestnancov.

  Hlavnými hodnotiacimi kritériami spokojnosti zamestnancov sú:
  • žiadúca stabilita zamestnancov,
  • spokojnosť s odmeňovaním,
  • medziľudské vzťahy v pracovnej skupine,
  • hodnotenie starostlivosti o bezpečnú prácu,
  • hodnotenie istoty pracovného miesta,
  • informovanosť o hodnotení kvality práce zamestnanca,
  • možnosť zamestnanca zvyšovať si odbornú kvalifikáciu.

  Relevantné výsledky hodnotenia spokojnosti zamestnancov môžu byť dosiahnuté len účelnou kombináciou rôznych metód a techník, pri sledovaní rôznych kritérií. Pravidelný zber a vyhodnocovanie týchto informácií poskytuje manažmentu obraz o stave a úrovni motivácie zamestnancov a umožňuje mu pružne reagovať pri zosúlaďovaní záujmov manažmentu a zamestnancov.

   
  DARCOVIA KRVI

   

  Bezpríspevkové darcovstvo krvi považujú ŽP a.s. za vysoko humánny čin, ktorý si zaslúži pozornosť a morálne ocenenie. Ako prejav uznania všetkým darcom ŽP a.s. poskytujú odmenu pri udelení Janského plakety. Odmeneným darcom krvi - držiteľom plakety je poskytnutý jeden bezplatný víkendový pobyt v zariadeniach Tále a.s..

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.