Odmeňovanie zamestnancov  Jedným z aspektov riadenia, ktorý je citlivo vnímaný manažmentom i zamestnancami je manažment odmeňovania. Základom systému odmeňovania je peňažná odmena a sústava nepeňažných benefitov spoločnosti.
  Odmeňovanie v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je definované v Programe predstavenstva a platnej Kolektívnej zmluve. Mzda a odmeny zamestnancov sú stanovované podľa platných mzdových predpisov (Katalóg robotníckych povolaní a pracovných činností, Katalóg technicko-hospodárskych funkcií, Prémiové poriadky a ostatné mzdové predpisy ŽP a.s.)

  Druhy miezd
  Individuálna mzda:

  • zhodnocuje odbornosť a kvalifikáciu, zložitosť a náročnosť riadiacej činnosti, zodpovednosť a dosahované pracovné a iné faktory.

  Základná mzda vyplýva z:
  • hodinovej mzdovej tarify príslušnej tarifnej triedy a počtu odpracovaných hodín v robotníckej kategórii,
  • výšky mesačnej mzdovej tarify pre priznanú triedu v kategórii technicko-hospodárskych zamestnancov.


  Mzdové zvýhodnenia
  • za prácu nadčas,
  • prácu vo sviatok,
  • prácu v noci,
  • prácu v odpoludňajších zmenách,
  • prácu v sobotu a v nedeľu,
  • kompenzácia za sťažený výkon práce, za prácu vo výškach.


  Príplatky ku mzde
  • diferenciačný príplatok,
  • za výkon práce v inom mieste ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve,
  • pracovná pohotovosť.

  Prémie

  • vyplatenie prémií je podmienené splnením dohodnutých ukazovateľov podľa pravidiel, ktoré upravuje Kolektívna zmluva.

  Odmeny

  Na základe dobrých hospodárskych výsledkov môže spoločnosť ŽP a.s. priznať ďalšie motivačné odmeny, peňažné i nepeňažné plnenia, ktoré nie sú súčasťou dojednaných mzdových podmienok (napr. dovolenková a vianočná mzda, odmeny z fondu vedúceho, odmena za výsledky hospodárenia, atď).

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.