Odmeňovanie zamestnancov


Jedným z aspektov riadenia, ktorý je citlivo vnímaný manažmentom i zamestnancami je manažment odmeňovania. Základom systému odmeňovania je peňažná odmena a sústava nepeňažných benefitov spoločnosti.
Odmeňovanie v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je definované v Programe predstavenstva a platnej Kolektívnej zmluve. Mzda a odmeny zamestnancov sú stanovované podľa platných mzdových predpisov (Katalóg robotníckych povolaní a pracovných činností, Katalóg technicko-hospodárskych funkcií, Prémiové poriadky a ostatné mzdové predpisy ŽP a.s.)

Druhy miezd
Individuálna mzda:

 • zhodnocuje odbornosť a kvalifikáciu, zložitosť a náročnosť riadiacej činnosti, zodpovednosť a dosahované pracovné a iné faktory.

Základná mzda vyplýva z:
 • hodinovej mzdovej tarify príslušnej tarifnej triedy a počtu odpracovaných hodín v robotníckej kategórii,
 • výšky mesačnej mzdovej tarify pre priznanú triedu v kategórii technicko-hospodárskych zamestnancov.


Mzdové zvýhodnenia
 • za prácu nadčas,
 • prácu vo sviatok,
 • prácu v noci,
 • prácu v odpoludňajších zmenách,
 • prácu v sobotu a v nedeľu,
 • kompenzácia za sťažený výkon práce, za prácu vo výškach.


Príplatky ku mzde
 • diferenciačný príplatok,
 • za výkon práce v inom mieste ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve,
 • pracovná pohotovosť.

Prémie

 • vyplatenie prémií je podmienené splnením dohodnutých ukazovateľov podľa pravidiel, ktoré upravuje Kolektívna zmluva.

Odmeny

Na základe dobrých hospodárskych výsledkov môže spoločnosť ŽP a.s. priznať ďalšie motivačné odmeny, peňažné i nepeňažné plnenia, ktoré nie sú súčasťou dojednaných mzdových podmienok (napr. dovolenková a vianočná mzda, odmeny z fondu vedúceho, odmena za výsledky hospodárenia, atď).

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Pracovné podmienky ŽP a.s.rúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvality ocele v laboratóriuOdmenovanie zamestnancov v ŽP a.s.