Poskytovanie štipendia  ŽP a.s. podporujú študentov na vysokých školách, ktorým po úspešnom ukončení štúdia garantujú zaujímavú prácu a profesijný rast v podniku.


  📝 Žiadosť o poskytovanie štipendia


   Individuálne štipendiá sú určené:
   • absolventom SSOŠH ŽP,
   • absolventom SG ŽP,
   • študentom predposledného alebo posledného ročníka vysokoškolského štúdia v študijnom odbore – špecializácii dôležitej z hľadiska perspektívnych potrieb ŽP a.s.,
   • absolventom SSOŠH ŽP a SG ŽP študujúcim na HF TU Košice poskytujú ŽP a.s. štipendium od prvého ročníka vysokoškolského štúdia a v študijných programoch dôležitých pre potreby ŽP a.s.


   Podmienky udelenia štipendia:

   Kreditový systém štúdia (ako aj systému ECTS):
   • študent ukončil I. stupeň VŠ štúdia vykonaním štátnej záverečnej skúšky, pričom celkový výsledok štátnej záverečnej skúšky nebol hodnotený klasifikačným stupňom horším ako D a to v žiadnej z jej častí,
   alebo
   • študent ukončil štúdium 1. ročníka inžinierskeho alebo magisterského VŠ štúdia, splnil podmienky postupu do vyššieho ročníka pričom v hodnotení zapísaných kurzov nemá ani jeden klasifikačný stupeň FX,
   alebo
   • študent ukončil 3. resp. 4. ročník inžinierskeho alebo magisterského štúdia, splnil podmienky postupu do vyššieho ročníka, pričom v hodnotení zapísaných kurzov nemá ani jeden klasifikačný stupeň FX (v študijných odboroch, v ktorých I. stupeň VŠ nie je ukončovaný štátnou skúškou).

   Študent preukazuje študijné výsledky výpisom o výsledkoch štúdia (AIS- Akademický Informačný Systém).

   Žiadosti študentov o priznanie štipendia posudzuje riaditeľská rada. Po udelení súhlasu riaditeľskej rady s poskytovaním štipendia obe zúčastnené strany podpíšu Zmluvu o poskytovaní štipendia. Podmienky zmluvy sú záväzné.
  Mini-fotogaléria
  Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
  Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.