Výzva na predkladane ponúk - Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň


Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“), v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „Príručka“), realizuje prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“ (ďalej aj ako „Predmet zákazky“) postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej aj ako „Prieskum trhu“).

Show details for REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA HÁL Č. 3, 4, 5, 10, 12 A NÁSTROJÁREŇ[<br><br>]REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA HÁL Č. 3, 4, 5, 10, 12 A NÁSTROJÁREŇ

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.