Výzva na predkladane ponúk - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr


Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019, realizuje prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr Železiarne Podbrezová a.s.“ postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebným prác a poskytnutie služieb z NFP.

Show details for VÝMENA SVETLÍKOV NA VÝROBNÝCH HALÁCH ŤAHÁRNE RÚR[<br><br>]VÝMENA SVETLÍKOV NA VÝROBNÝCH HALÁCH ŤAHÁRNE RÚR

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.