Výzva na predkladane ponúk - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr


Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019, realizuje prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr Železiarne Podbrezová a.s.“ postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebným prác a poskytnutie služieb z NFP.

Hide details for VÝMENA SVETLÍKOV NA VÝROBNÝCH HALÁCH ŤAHÁRNE RÚR[<br><br>]VÝMENA SVETLÍKOV NA VÝROBNÝCH HALÁCH ŤAHÁRNE RÚR

06/08/2020iconka dokumentuVÝZVA na predkladanie ponúk - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr
[639 kB]iconka spaceStiahnuť
06/08/2020iconka dokumentuPRÍLOHY VÝZVY - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr
[149 kB]iconka spaceStiahnuť
06/08/2020iconka dokumentuPROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA a položkový rozpočet (VÝKAZ VÝMER) - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr (Príloha č.1)
[7918 kB]iconka spaceStiahnuť
07/20/2020iconka dokumentuZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr
[609 kB]iconka spaceStiahnuť
08/19/2020iconka dokumentuOZNÁMENIE o odstránení zrejmých chýb v písaní - Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr
[275 kB]iconka spaceStiahnuť

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.