Výzva na predkladane ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu


Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019, realizuje prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebným prác a poskytnutie služieb z NFP.

Hide details for MODERNIZÁCIA VÝROBY STLAČENÉHO VZDUCHU[<br><br>]MODERNIZÁCIA VÝROBY STLAČENÉHO VZDUCHU

02/14/2020iconka dokumentuVÝZVA na predkladanie ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[645 kB]iconka spaceStiahnuť
02/14/2020iconka dokumentuPRÍLOHY VÝZVY - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[221 kB]iconka spaceStiahnuť
02/14/2020iconka dokumentuPROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA a položkový rozpočet (VÝKAZ VÝMER) - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu (Príloha č.1)
[20222 kB]iconka spaceStiahnuť
02/14/2020iconka dokumentuVÝKONOVÉ PARAMETRE - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu (Príloha č.2)
[15 kB]iconka spaceStiahnuť
02/18/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.1 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[272 kB]iconka spaceStiahnuť
02/19/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.2 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[185 kB]iconka spaceStiahnuť
02/27/2020iconka dokumentuOZNÁMENIE o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[143 kB]iconka spaceStiahnuť
02/27/2020iconka dokumentuVYSVETLENIE č.3 k VÝZVE na predkladanie ponúk - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[146 kB]iconka spaceStiahnuť
03/26/2020iconka dokumentuZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - Modernizácia výroby stlačeného vzduchu
[544 kB]iconka spaceStiahnuť

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.