Výzva na predkladanie ponúk - Dielne - stavebné úpravy strechy


Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“), vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie stavebných prác (ďalej aj ako „Výberové konanie“) na zhotoviteľa zákazky „Dielne - stavebné úpravy strechy“ (ďalej aj ako „Predmet zákazky“).
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu stavby s názvom „Dielne - stavebné úpravy strechy“ v zmysle Opisu predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 392 000,00 EUR bez DPH
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová. Termín uskutočnenia predmetu zákazky: najneskôr do 17. 08. 2020.

Hide details for DIELNE - STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY[<br><br>]DIELNE - STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY

05/05/2020iconka dokumentuVÝZVA na predkladanie ponúk - Dielne - stavebné úpravy strechy 444 kBiconka spaceStiahnuť
05/05/2020iconka dokumentuPRÍLOHY VÝZVY - Dielne - stavebné úpravy strechy 172 kBiconka spaceStiahnuť
05/05/2020iconka dokumentuPROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA a položkový rozpočet (VÝKAZ VÝMER) - Dielne - stavebné úpravy strechy (Príloha č.1) 7809 kBiconka spaceStiahnuť

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Skola - exterierSkola - informatikaSkola - notebooky