Vzdelávanie zamestnancov  Úspech firmy je priamo závislý od kvalifikačnej a odbornej úrovne svojich zamestnancov. Firma, ktorá má vážny záujem na vlastnom rozvoji, musí sledovať vývojové trendy v oblasti svojho podnikania. Súčasne musí zabezpečiť neustále vzdelávanie kmeňových zamestnancov. Kľúčovým rozhodnutím je určiť, v ktorých oblastiach budú zamestnanci vzdelávaní, t.j. znalosti, ktoré sú potrebné na splnenie strategických cieľov firmy. Spoločnosť robí analýzu reálnej úrovne vedomostí a absolvovaných vzdelávacích aktivít zamestnancov a porovnáva ich s požiadavkami na danú pracovnú pozíciu. Táto analýza slúži ako základ pre vypracovanie plánu vzdelávania vo firme, ktoré je tak súčasťou strategického riadenia ľudských zdrojov.

  ŽP a.s. zabezpečujú vzdelávanie pre svojich zamestnancov

  v systémoch:
  • manažérstva kvality pre všetky úrovne riadenia akciovej spoločnosti,
  • environmentálneho manažmentu pre všetky úrovne riadenia akciovej spoločnosti,
  • riadenia bezpečnosti práce,
  • bezpečnosti ŽP a.s.,

  v oblastiach:
  • BOZP a Protipožiarnej ochrany,
  • SMK,
  • SEM,
  • vyhradené technické zariadenia (kurz žeriavnikov, viazačov bremien, kuričov, výťahových technikov a.i.),
  • ostatné technické kurzy.

  Iné špeciálne školenia:
  • jazyková príprava v anglickom jazyku,
  • v oblasti výpočtovej techniky.

  Odborné semináre, vedecké konferencie:
  • organizované subjektmi mimo ŽP a.s. zamerané na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov v špecializovaných činnostiach.


  Zvyšovanie odbornosti

  ŽP a.s umožňujú svojim zamestnancom permanentné zvyšovanie profesionality tým, že organizujú vzdelávacie aktivity, ktoré zastrešujú vlastní firemní lektori, alebo vzdelávacie organizácie mimo firmy. Zamestnanci ŽP a.s. sa zúčastňujú vedeckých konferencií, odborných seminárov, veľtrhov a výstav.
  Súčasťou strategického riadenia ľudských zdrojov je Program osobného rozvoja zamestnancov. Zmyslom tohto programu je cielená príprava zamestnancov na dôležitú pracovnú pozíciu, čo umožňuje spoločnosti postupne vychovávať odborníkov, ktorí sú schopní okrem iného zabezpečiť vzájomnú zastupiteľnosť. Úspešnosť programu spočíva v analýze pracovných miest, priebežnej aktualizácii popisu pracovných činností, vhodnej štruktúre jednotlivých zamestnancov.


  Zvyšovanie kvalifikácie

  Základným kritériom pri prijímaní uchádzačov do zamestnania je minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list). Zamestnanci, ktorí majú záujem o ďalší profesijný rast si zvyšujú svoju kvalifikáciu štúdiom na stredných odborných školách.
  Zamestnancom, ktorí sa rozhodnú externou formou študovať v študijných programoch potrebných pre ŽP a.s., môžu získať študijné úľavy a odbornú pomoc zamestnávateľa.


  Rast odbornej úrovne zamestnancov podporuje aj spolupráca s vysokými školami v:
  • externej forme vysokoškolského a doktorandského štúdia,
  • ďalšom postgraduálnom vzdelávaní,
  • spoločnom riešení vedecko-výskumných úloh.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.