Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
  Show details for TECHNICKÉ TÉMYTECHNICKÉ TÉMY
  Hide details for PEDAGOGICKÉ TÉMY
  PEDAGOGICKÉ TÉMY
  1. História vzdelávania a praktickej prípravy žiakov pre potreby podniku.
  2. Návrh zefektívnenia zabezpečenia praktickej prípravy žiakov SSOŠH ŽP v priestoroch zamestnávateľa.
  3. Vývoj a trendy prípravy odborných inštruktorov pre plánovanie a zabezpečenie duálneho vzdelávania u zamestnávateľa.
  4. Návrh systému kariérneho poradenstva pre žiakov základných škôl.

  Oblasť športovej edukológie, alebo kinantropológie
  1. Všeobecná motorická výkonnosť žiakov športových a nešportových tried na súkromných stredných školách ŽP ( Komparácia motoriky športovcov so žiakmi klasických tried).
  2. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov súkromných stredných škôl ŽP (TV, TH, BMI, komparácia medzi výsledkami testov, žiakov SG a SOŠ...).
  3. Vedomosti žiakov o problematike zdravia a pohybovej aktivity.
  4. Voľnočasové aktivity žiakov súkromných škôl ŽP.
  5. Prevencia zranení vo futbale.
  6. Vplyv pravidelného športovania na opornú a pohybovú sústavu človeka.
  7. Doping vo vrcholovom športe.
  8. Regenerácia síl vrcholového športovca.
  9. Prevencia zranení vo vrcholovom športe.
  10. Vplyv vytrvalostného tréningu na kardiovaskulárny systém.
  11. Moderné metódy a trendy v rozvoji silových schopností.
  12. Výživa vrcholového športovca.
  13. Tréningové techniky vo vrcholovom futbale.
  14. Úspešnosť našich študentov v športových súťažiach.

  Oblasť – prírodné vedy, matematika, informatika
  1. Zbierka aplikovaných úloh z fyziky pre odbory hutníckeho a strojárskeho zamerania.
  2. Implementácia prvkov duálneho vzdelávania do predmetu fyzika.
  3. Možnosti bádateľsky orientovaného vyučovania fyziky na strednej odbornej škole.
  4. Využitie meracieho systému CoachLab v odbornom technickom vzdelávaní (hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika).
  5. Programovanie vyhľadávacích algoritmov a ich využitie.
  6. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní prírodovedných predmetov.
  7. Didaktika binárneho triedenia.
  8. Integrované prírodovedné vzdelávanie.
  9. Projektové vyučovanie informatiky a prírodovedných predmetov.
  10. Rýchlo sa meniaci svet IKT - korekcie a inovácie vo vzdelávaní informatiky.

  Oblasť – jazyk a komunikácia

  1. Efektívnosť tradičných a inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese.
  2. Vplyv inovatívnych metód vyučovania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Využitie výukových programov pri vyučovaní cudzích jazykov.
  4. Spôsoby využívania voľného času študentmi gymnázia.

  Oblasť – človek a spoločnosť
  1. Región a jeho miesto v globálnom svete.
  2. Národ - jeho dejinná sila a budúcnosť.
  3. Projektové vyučovanie informatiky a prírodovedných predmetov.
  4. Projektové vyučovanie spoločenskovedných predmetov.

  Oblasť - výchova a mimoškolské vyučovanie
  1. Potreby stredoškolskej mládeže v oblasti voľného času ( mimoškolské aktivity, tréningové procesy.....
  2. Úloha vychovávateľa v prevencii rizikového správania žiakov vo virtuálnom priestore.
  3. Úloha vychovávateľa v prevencii porušovania ľudských práv.
  4. Skúsenosti vychovávateľov s inkluzívnym vzdelávaním.

  Oblasť učiteľstvo praktickej prípravy
  1. Učebná pomôcka vo vyučovacom procese.
  2. Výroba plošných spojov ,,foto“ cestou.
  3. Programovanie CNC v Sinumerikoperate.
  4. Kreslenie výkresov v CAD systéme.

  Duálne vzdelávanie v školstve
  1. Duálne vzdelávanie...vplyv na uplatnenie žiakov v praxi.
  2. Výber a príprava žiakov v duálnom vzdelávaní.
  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.