Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
  Hide details for TECHNICKÉ TÉMY
  TECHNICKÉ TÉMY

  Show details for PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇPREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
  Show details for PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚRPREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

  Hide details for PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
  PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
  1. Možnosti využitia podpory pri výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a kogeneračnej jednotky
   Anotácia: Železiarne Podbrezová prevádzkujú päť vodných elektrárni:
   HC Piesok- výkon 1200 kW,
   HC Jasenie- výkon 2 400 kW,
   MVE Jasenie – výkon 90 kW,
   HC Dubová – výkon 1 410 kW,
   MVE Predajná – výkon 240 kW
   a jedno zariadenie na výrobu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla – výkon 5 000 kW.
   Analyzovať legislatívu týkajúcej sa poberania podpory z OZE a VUKVET na podmienky Železiarní Podbrezová a.s. Vypočítať úspory primárneho paliva na podmienky Železiarní Podbrezová a.s. Navrhnúť technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie MVE Predajná za účelom poberania podpory.
   Poznámka
   V súčasnosti nepoberáme podporu na MVE Predajná z dôvodu uplynutia 15 rokov od uvedenia daného zariadenia do prevádzky. Rekonštrukciu, resp. modernizáciu, ktorú sme si chceli uplatniť, URSO neakceptoval.
   Analýza technického riešenia rekonštrukcií a modernizácií jednotlivých elektrární Železiarní Podbrezová a.s. za účelom poberania podpory po uplynutí 15 ročnej lehoty poberania podpory
   Poznámka
   Na základe súčasne platného zákona budeme poberať podporu po dobu 15 rokov od uvedenia elektrárne do prevádzky alebo od jej rekonštrukcie, resp. modernizácie. V súčasnosti čo sa týka vodných elektrárni, tu by sme mali poberať podporu do roku 2022. V prípade kogeneračnej jednotky sa jedná o rok 2024.
   Konzultant: Ing. Ľuboš Forgáč
  2. Využitie tepla sieťového ohrievača spalinového kotla KGJ na výrobu chladu pre výrobné prevádzkarne nového závodu
   Pokyny na vypracovanie záverečnej práce:
   1. Zhodnotiť a posúdiť výhodnosť zdroja tepla, teplotný spád a jeho kapacitu k výrobe chladu.
   2. Analyzovať využitie jednotlivých rozvodov tepla vo výrobných prevádzkarňach a ich technickej úpravy k napájaniu jednotiek na výrobu chladu.
   3. Navrhnúť tepelné technické zariadenia na výrobu chladu.
   4. Vykonať technicko-ekonomické zhodnotenie výrobu chladu s klasickými klimatizačnými jednotkami (primárna energia elektrická).
   Konzultant: Ing. Ivan Koľaj, Alena Predajnianska
  3. Analýza spotreby a prehodnotenie dimenzie príkonu transformátora napájajúceho distribučný rozvod starého závodu
   Anotácia: Charakterizovať súčasný stav a spôsob napájania distribučného rozvodu starého závodu elektrickou energiou. Vykonať bilanciu spotreby elektrickej energie distribučného rozvodu starého závodu v súčasnosti s prihliadnutím na zimné obdobie, kedy je predpoklad vyššieho odberu elektrickej energie. Bilanciu vykonať za sledované obdobie min. 2 rokov. Pri bilancii je potrebné počítať s príspevkom elektrickej energie do distribučného rozvodu vlastnou výrobou z elektrární. Analyzovať prevádzkovanie transformátora T 102, ktorý v súčasnosti napája distribučný rozvod starého závodu, jeho využitie a zaťaženie s vyčíslením nákladov na prevádzku a straty. Na základe získaných výsledkov a poznatkov navrhnúť vhodný spôsob napájania distribučného rozvodu starého závodu výmenou transformátora s nižšou dimenziou s prihliadnutím na budúce možné technologické investície pripravované v ŽP a.s. Podbrezová Porovnať náklady na prevádzku nového transformátora oproti nákladom na prevádzku pôvodného transformátora s vyčíslením úspor. V závere práce vyhodnotiť, či je výmena transformátora z ekonomického hľadiska efektívna a vyčíslite návratnosť prípadnej investície.
   Konzultant:
   Ing. Miroslav Filipko

  Show details for PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBAPREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA

  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.