Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
  Hide details for TECHNICKÉ TÉMY
  TECHNICKÉ TÉMY

  Show details for PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇPREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
  Hide details for PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR
  PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR
  1. Matematické modelovanie rovnania rúr za studena – analýza vzniku pozdĺžnych trhlín na rúrach
   Anotácia: Metalografické analýzy pozdĺžnych trhlín na rúrach poukazujú, že príčinou je nesprávne nastavenie rovnačiek. Tento nedostatok je možné analyzovať matematickým modelovaním rovnania rúr.
   Konzultant: Ing. Dušan Lupták
  2. Vplyv parametrov valcovania a geometrických parametrov rúr z ocelí určených do nízkych teplôt na tranzitnú teplotu
   Anotácia: Tranzitná teplota rúr z uhlíkových ocelí je závislá od parametrov valcovania a výsledky vrubových skúšok sa po priereze rúr menia. Toto je pre zákazníkov nevyhovujúce a je potrebné zistiť príčinu rozptylu.
   Konzultant: Ing. Ľubomír Patin
  3. Mazanie a chladenie tŕňa a matrice vertikálneho dierovacieho lisu
   Anotácia: Cieľom tejto úlohy je odstránenie práškového grafitického mazadla a nahradenie doterajšej technológie mazania, ktorá zaťažuje pracovné prostredie. So zmenou technológie mazania úzko súvisí aj technológia chladenia náradí dierovacieho lisu.
   Konzultant: Ing. Michal Žec
  4. Alternatívne spôsoby delenia rúr na násobné dĺžky rúr za chladníkom
   Anotácia: Nevýhodou súčasného delenia rúr rozbrusovacími kotúčmi za chladníkom je vznik otrepu na podelených rúrach, ktorý je nutné následne opakovane deliť kotúčovými pílami v úpravni. Novo-navrhnutý spôsob delenia musí byť výkonnejší ako súčasná technológia, aby mohol dostatočne rýchlo podeliť aj hrubostenné rúry veľkých priemerov.
   Konzultant: Ing. Dušan Lupták
  5. Presná rozmerová identifikácia a nastavenie dna výlisku v dierovacom lise
   Anotácia: Veľkosť dna výlisku je dôležitý parameter ďalších tvárniacich operácií ako aj ekonomický ukazovateľ výroby ( čím je dno väčšie tým je väčší technologický odpad ). Úlohou je navrhnúť technológiu merania veľkosti dna s následným návrhom regulácie dna pri dierovaní.
   Konzultant: Ing. Michal Žec  Show details for PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKAPREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
  Show details for PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBAPREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA

  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.