Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Show details for EKONOMICKÉ TÉMYEKONOMICKÉ TÉMY
  Hide details for TECHNICKÉ TÉMY
  TECHNICKÉ TÉMY

  Hide details for PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
  PREVÁDZKAREŇ OCELIAREŇ
  1. Spôsob napeňovania pecnej trosky na EAF s dopadom na opotrebenie výmurovky nisteje a stredového veka
   Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť spôsob napeňovania pecnej trosky na EAF s dopadom na opotrebenie výmurovky nisteje a stredového veka pri výrobe ocele v ŽP a.s. Práca by sa mala zaoberať možnosťami úpravy železonosnej vsádzky a dávkovaných prísad s cieľom ochrany žiaruvzdorných súčasti pece EAF. Súčasťou práce by malo byť zdôvodnenie použitia všetkých spomínaných súčastí vsádzky.
   Kľúčové slová: oceliarenská troska, elektrická oblúková pec, žiaruvzdorná výmurovka
   Konzultant: Ing. Radoslav Bútora, Ing. Lukáš Motyčka
  2. Identifikácia príčin zarastania výtokových uzlov medzipanvy na ZPO
   Anotácia: Cieľom práce je identifikácia príčin zarastania výtokových uzlov medzipanvy počas odlievania na ZPO. Práca by mala analyzovať znížený prietok ocele cez výtokové uzly jednotlivých prúdov liatia a zdroj vzniku. Súčasťou práce by mala byť identifikácia možných príčin vzniku s popisom teórií procesu zarastania.
   Kľúčové slová: kontinuálne odlievanie, medzipanva, výtokový uzol
   Konzultant: Ing. Marián Slatinský, Ing. Radoslav Bútora
  3. Spôsoby spracovania oceliarenských trosiek a ich využitie
   Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby spracovania trosiek vyprodukovaných pri výrobe ocele v ŽP a.s. Práca by sa mala zaoberať možnosťami využitia trosky z mimopecného spracovania (troska LF) ale aj spracovaním oceliarenskej trosky (troska EAF) aj jej následným použitím. Súčasťou práce by mala byť analýza viacerých aspektov vplývajúcich na možnosti požitia a spracovania.
   Kľúčové slová: oceliarenská troska, spracovanie odpadov, umelé hutné kamenivo
   Konzultant: Ing. Aneta Petrášová, Ing. Lukáš Motyčka
  4. Možnosti znižovania obsahu FeO v pecnej troske EOP pridávaním materiálov s vyšším obsahom C
   Anotácia: Cieľom práce je posúdiť možnosti znižovania obsahu FeO v pecnej troske pridávaním uhlikatých materiálov do vsádzky. Práca by mala odhaliť správny podiel železonosnej vsádzky s vyšším obsahom C pre zníženie FeO v oceliarenskej troske (troska EAF) a jej spôsoby dávkovania. Súčasťou práce by mal byť aj popis materiálov s vyšším obsahom C, ich možnosť získavania. Taktiež by mali byť odhalené aj negatívne aspekty zmeny dávkovania (množstvá aj času).
   Kľúčové slová: oceľový odpad, výroba ocele, oceliarenská troska
   Konzultant: Ing. Lukáš Motyčka, Ing. Daniel Bitala  Show details for PREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚRPREVÁDZKAREŇ VALCOVŇA BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

  Show details for PREVÁDZKAREŇ ENERGETIKAPREVÁDZKAREŇ ENERGETIKA
  Show details for PREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBAPREVÁDZKAREŇ CENTRÁLNA ÚDRŽBA

  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.