Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Hide details for EKONOMICKÉ TÉMY
  EKONOMICKÉ TÉMY

  Show details for ODBOR FINANCOVANIAODBOR FINANCOVANIA
  Hide details for ODBOR EKONOMICKÉHO PLÁNOVANIA
  ODBOR EKONOMICKÉHO PLÁNOVANIA
  1. Náklady podniku so zameraním sa na spracovacie náklady vybranej výrobnej prevádzkarni a spôsob ich stanovenia na jednotlivé druhy výrobkov
   Anotácia: Zameranie sa na spracovacie náklady vybranej výrobnej prevádzkarni v detailnom členení na IKVS (interné kódy výrobkových skupín), t.j. na prerozdelenie spracovacích nákladov na konkrétnu skupinu výrobkov.
   Konzultant: Ing. Miroslav Zázrivec

  2. Náklady podniku, ich podstata a členenie v závislosti od objemu výroby na fixné a variabilné náklady na vybranej výrobnej prevádzkarni
   Anotácia: Členenie nákladov podľa ich vzťahu k zmene objemu výkonov:
   A.) Fixné (nemenné, nepružné) náklady
   B.) Variabilné (premenlivé, pružné) náklady:
   1. proporcionálne
   2. neproporcionálne: progresívne, degresívne a regresívne
   Konzultant: Ing. Michal Krupčík

  3. Náklady podniku. Podstata a členenie nákladov podľa základných kritérií so zameraním sa na vybranú prevádzkareň
   Anotácia: Pre potreby podnikovej evidencie a dôsledného sledovania nákladov je nutné náklady triediť. V praxi sa stretávame s týmito kritériami členenia nákladov:
   1. druhové členenie nákladov
   2. členenie nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca
   3. členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov
   Konzultant: Ing. Michal Krupčík


  Show details for TECHNICKÉ TÉMYTECHNICKÉ TÉMY
  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.