Záverečné práce  ŽP a. s. umožňujú študentom spracovať záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, a.i.) po predchádzajúcom súhlase riaditeľskej rady a podpísaní príslušnej dohody medzi ŽP a. s. a študentom. Po udelení súhlasu podpíšu zúčastnené strany, t..j. ŽP a. s., príslušná vysoká škola a študent Zmluvu o zabezpečení spracovania práce. Témy na spracovanie záverečnej práce môže navrhnúť vysoká škola, študent alebo ŽP a. s. v prípade, ak sa v podniku vyskytne odborná problematika, ktorú je možné a vhodné riešiť na úrovni záverečnej práce na VŠ.


  📝 Žiadosť o súhlas so spracovaním záverečnej práce  Žiadateľ o spracovanie záverečnej práce (vysoká škola alebo študent ) musí podať písomnú žiadosť.

  Pri posudzovaní súhlasu so spracovaním záverečnej práce berú ŽP a. s. do úvahy:
  • záverečná práca na zadanú tému bude prínosom pre ŽP a. s.,
  • záverečná práce neohrozí záujmy ŽP a. s., nebudú prezradené informácie považované za dôverné, alebo tvoriace obsah obchodného tajomstva,
  • vyslovenie súhlasu vedúceho organizačného útvaru, kde by sa mala práca spracovávať.


  TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Hide details for EKONOMICKÉ TÉMY
  EKONOMICKÉ TÉMY

  Hide details for ODBOR FINANCOVANIA
  ODBOR FINANCOVANIA
  1. Úloha treasury oddelenia vo výrobnom podniku
   Anotácia: Cieľom práce je zadefinovanie povinností a právomocí treasury oddelenia vo výrobnom podniku v súčasnosti. Treasury oddelenie je zodpovedné najmä za riadenie a plánovanie CF, riadenie pracovaného kapitálu, riadenie finančných rizík, jeho aktivity majú zásadný vplyv na zabezpečenie finančnej stability podniku.
   Konzultant:
   Ing. Martina Krupová
  2. Analýza dopadu implementácie EU legislatívy v oblasti bankovníctva na podnikateľský sektor
   Anotácia: Cieľom práce je posúdenie dopadov prijímanej EU legislatívy v oblasti regulácie bánk a jej vplyv na podnikateľskú činnosť podnikov. Implementácia novej legislatívy má negatívny dopad na náklady bánk, čo sa následne u podnikateľského sektora prejavuje zvýšenými administratívnymi požiadavkami zo strany bánk a v neposlednom rade aj drahšími bankovými službami a produktami, úvery nevynímajúc.
   Konzultant: Ing. Stanislava Svetlíková
  Show details for ODBOR EKONOMICKÉHO PLÁNOVANIAODBOR EKONOMICKÉHO PLÁNOVANIA

  Show details for TECHNICKÉ TÉMYTECHNICKÉ TÉMY
  Show details for PEDAGOGICKÉ TÉMY PEDAGOGICKÉ TÉMY


  Žiadosť o povolenie na spracovanie záverečnej práce musí obsahovať všetky položky potrebné na posúdenie žiadosti a následné uzatvorenie Zmluvy.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.