24. valné zhromaždenie


24. riadne valné zhromaždenie akcionárov Železiarní Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 27. júna 2016 s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
 2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2015 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 3. Správa dozornej rady.
 4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
  k 31. decembru 2015, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2015, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
 5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva.
 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
 7. Zmena stanov spoločnosti.
 8. Záver.
   
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,29 % hlasovacích práv.

- Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2015 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
- Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2015.
- Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31.
decembra 2015. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2016 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
- Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:  


Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
36 359 136
Použitie:
- výplata dividend akcionárom (5 eur na 1 akciu)
11 920 675 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Výsledok hospodárenia za rok 2015
3 735 187
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
3 735 187 €
 
- Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 5 eur na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 4. júlu 2016. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.

- Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov predstavenstva. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov predstavenstva: Ing. Vladimíra Sotáka, Ing. Mariana Kurčíka, Ing. Júliusa Kriváňa, Ing. Máriu Niklovú a Ing. Libora Schwarzbachera.
- Valné zhromaždenie znovuzvolilo za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka.
- Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov dozornej rady. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov dozornej rady: Ing. Jozef Marčoka a Luigiho Cuzzolina.
- Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva v ich doplnení o nasledovné predmety činnosti: pracovná zdravotná služba a poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Valcovna - valcovanieStarý závodOceliareň - ZPO