Darovanie a predaj akcií


Predchádzajúci súhlas spoločnosti s prevodom a založením akcií

Vážení akcionári.

Listinné akcie vydané spoločnosťou Železiarne Podbrezová a. s. (ďalej len Akcie) je možné darovať alebo predať (previesť) len s písomným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s.

O udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií žiada akcionár zaslaním alebo predložením písomnej žiadosti. (Vzor žiadosti nájdete v časti formuláre a vzory.)

O žiadosti rozhoduje predstavenstvo spoločnosti v rámci svojho prvého rokovania nasledujúceho po doručení žiadosti. Spoločnosť písomne oznámi akcionárovi svoj súhlas resp. nesúhlas s prevodom akcií.

Predstavenstvo môže odmietnuť udeliť súhlas z nasledovných dôvodov uvedených v Stanovách spoločnosti:
a) ak osoba, ktorá má nadobudnúť akcie, podniká v hutníctve, strojárstve alebo oceliarstve, alebo
b) osoba, ktorá má nadobudnúť akcie je ovládaná osobou podľa písm. a) alebo osobu podľa písm. a) ovláda alebo je priamo alebo nepriamo ovládaná rovnakou osobou ako osoba podľa písm. a), alebo
c) ak osoba, ktorá má nadobudnúť akcie, koná v zhode s osobou uvedenou v písm. a) alebo v písm. b), alebo
d) osoba, ktorá má akcie nadobudnúť, by sa po ich nadobudnutí stala vlastníkom akcií, ktorých menovitá hodnota dosiahne alebo presiahne 5%, 33%, 50%, 66% alebo 95 % základného imania spoločnosti, alebo
e) osoba, ktorá má akcie nadobudnúť nespĺňa podmienky určené právnymi predpismi, alebo týmito stanovami na nadobudnutie práv a povinností akcionára, alebo
f) vstup osoby, ktorá má akcie nadobudnúť do spoločnosti by ohrozil alebo poškodil oprávnené záujmy spoločnosti, alebo
g) ak je sporné kto má právo previesť akcie spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií, alebo
h) ak prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti, alebo
i) ak existuje podozrenie, že prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu akcií spoločnosti, by mal za cieľ alebo by mohol mať za následok poškodenie práv alebo majetku spoločnosti alebo niektorého z jej akcionárov.

Ak spoločnosť neudelí súhlas s prevodom akcií, je povinná na žiadosť akcionára odkúpiť jeho akcie za cenu primeranú ich hodnote. V takomto prípade môže akcionár žiadať spoločnosť o odkúpenie akcií do 30 dní od doručenia písomného rozhodnutia o neschválení prevodu akcií. Inak toto právo zaniká.

Predchádzajúci súhlas spoločnosti je potrebný aj k zriadeniu záložného práva k akciám. K udeleniu súhlasu sa primerane použije vyššie uvedený postup.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Envirorúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyZabalené oceľové rúry pripravené na export