32. valné zhromaždeniePredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 32. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 24. júna 2024 o 9.00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku
a finančnom hospodárení za rok 2023 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2023, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2023, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024.
5. Zmena stanov spoločnosti.
6. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom
k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023:
Čistý zisk za rok 2023
9 853 609 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
9 853 609 €
Zostatok účtu rezervný fond po rozdelení zisku
16 212 118 €
Zostatok účtu nerozdelený zisk minulých rokov po rozdelení zisku
163 534 681 €
 
 
Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti, bod 5 programu, spočíva v legislatívno-technických úpravách týkajúcich sa najmä schvaľovania zmeny právnej formy spoločnosti valným zhromaždením v čl. X. – bod 15 a čl. XXII. – body 1 a 5, ich prispôsobení aktuálnej právnej úprave v čl. IV. – bod 17 a čl. VIII. - bod 1, ako aj zmien v čl. XI. - bod 16 a čl. XII. - body 9 a 19. Návrh zmeny stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie
v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8.30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu
z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár. 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je referát správy kapitálu a ESG.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Presné rúryNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export