30. valné zhromaždenie - pozvánkaPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 30. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 27. júna 2022 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2021 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2021, rozhodnutie o výplate dividend a tantiém zo zdrojov nerozdeleného zisku minulých rokov, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2021, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Voľba členov predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
7. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov:
Nerozdelený zisk minulých rokov
108 366 257 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom
(2 eurá na 1 akciu t. j. 5,88 % z menovitej hodnoty akcií)
4 768 270 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2021:
Výsledok hospodárenia za rok 2021
5 659 023 €
Výsledok zo zlúčenia spoločnosti s UHL Holding a.s.
- 5 036 €
Čistý zisk za rok 2021 určený na rozdelenie:
5 653 987 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
5 653 987 €
 
 
Body 5 a 6 sú zaradené do programu rokovania valného zhromaždenia v súvislosti so vzdaním sa funkcie, ako aj s uplynutím 5-ročného funkčného obdobia členov orgánov spoločnosti v roku 2022, podľa Obchodného zákonníka. Návrhy na kandidátov pre voľbu členov jednotlivých orgánov spoločnosti je potrebné doručiť formou písomného návrhu na adresu sídla spoločnosti do 48 hodín pred konaním valného zhromaždenia. Návrh musí obsahovať označenie, že sa jedná o návrh kandidáta na člena dozornej rady, člena predstavenstva, ďalej: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, skrátený pracovný životopis, výpis z registra trestov navrhovaného kandidáta, jeho súhlas s kandidatúrou a identifikáciu akcionára – navrhovateľa. Akcionár môže uplatniť svoje právo podať takýto písomný návrh na zaradenie do zoznamu kandidátov aj na valnom zhromaždení.
Menný zoznam navrhovaných kandidátov je akcionárom k dispozícií na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár. 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Presné rúryNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export