25. valné zhromaždenie


Závery 25. riadneho valného zhromaždenia akcionárov

Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 27. júna 2017 s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2016
a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2016, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2016, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Odvolanie a voľba člena predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
7. Zmena stanov spoločnosti.
8. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,30 % hlasovacích práv.

 • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2016 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2016.
 • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2016. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2017 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 • Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2016 nasledovne:
Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
8 751 256 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom
(1 euro na 1 akciu t. j. 2,94 % z menovitej hodnoty akcií)
2 384 135 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Výsledok hospodárenia za rok 2016
36 234 973 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
36 234 973 €
 
 • Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške
  1 euro na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 3. júlu 2017. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva: Ing. Ľubora Schwarzbachera a zvolilo za nového člena predstavenstva: Ing. Milana Srnku, PhD.
 • Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla odvolanie člena dozornej rady.
 • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva zmene predmetu činnosti – výmaz predmetu „výroba tepla, rozvod tepla“ , zmena znenia predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním technickej služby v dôsledku zmeny rozhodnutia – licencie. Nové znenie je nasledovné: „prevádzkovanie technickej služby: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov
  a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.“ Doplnenie predmetu činnosti „poľnohospodárstvo
  a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja“.

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Muzeum - externa 2Starý závodOceliareň - ZPO