30. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 30. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.

Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 27. júna 2022.  

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,25 % hlasovacích práv.
 

Valné zhromaždenie prerokovalo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2021 a zobralo na vedomie informáciu
o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2021.
 

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021.Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2022 - spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2021 nasledovne:
 

Nerozdelený zisk minulých rokov
108 366 257 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom
(2 eurá na 1 akciu t. j. 5,88 % z menovitej hodnoty akcií)
4 768 270 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Výsledok hospodárenia za rok 2021
5 659 023 €
Výsledok zo zlúčenia spoločnosti s UHL Holding a.s.
- 5 036 €
Čistý zisk za rok 2021 určený na rozdelenie:
5 653 987 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
5 653 987 €
 
 
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 2 eurá na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 4. júlu 2022. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostnými bankovými prevodmi, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.
 
Valné zhromaždenie zvolilo za členov predstavenstva: Ing. Martina Domovca a Ing. Jána Villima.
 
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie členky predstavenstva: Ing. Márie Niklovej.
 
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba člena dozornej rady. Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady Ing. Jána Banasa.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Muzeum - externa 2Starý závodOceliareň - ZPO