26. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 26. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.


Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 25. júna 2018 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2017 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2017, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2017, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Zmena stanov spoločnosti.
6. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,36 % hlasovacích práv.
 

Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2017 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2017.
 

Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa
31. decembra 2017. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2018 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne:
 

Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
6 367 121 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom
(2 eurá na 1 akciu t. j. 5,88 % z menovitej hodnoty akcií)
4 768 270 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
Výsledok hospodárenia za rok 2017
4 048 232 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
4 048 232 €
 
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 2 eurá na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 2. júlu 2018. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.
 

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva v zmene predmetu činnosti. Vymazávajú sa predmety: „vykonávanie emisných kontrol osobných motorových vozidiel“ a „úradné meranie“; dopĺňa sa predmet činnosti: „vydavateľská činnosť“.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zakladacia listinaMuzeum - externaTavba ocele