23. valné zhromaždenie


23. riadne valné zhromaždenie akcionárov Železiarní Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 22. júna 2015 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Zmena stanov spoločnosti.
3. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2014 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
4. Správa dozornej rady.
5. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2014, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2014, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
6. Vzdanie sa funkcie členov predstavenstva.
7. Vzdanie sa funkcie členov dozornej rady.
8. Voľba členov predstavenstva.
9. Voľba členov dozornej rady.
10. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 89,58 % hlasovacích práv.
 

  • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva v ich doplnení o ustanovenia pojednávajúce o organizácii priebehu valného zhromaždenia a zároveň
    v zmene najvyššieho počtu členov dozornej rady zo 6 na 9.
  • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2014 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
  • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2014.
  • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2014. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2015 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
  • Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 a rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne:

Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
41 127 405,56 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom (2 eurá na 1 akciu)
4 768 270,00 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000,00 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
150 000,00 €
Výsledok hospodárenia za rok 2014
7 328 400,00 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
0,00 €
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
7 328 400,00 €
  • Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 2 € na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 27. júnu 2015. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti výberom v pokladni spoločnosti.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality