Dividendy v roku 2011


19. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dňa 20. júna 2011 rozhodlo uznesením, že právo na dividendu zo zisku za rok 2010, vo výške 3,00 eurá na jednu akciu, majú všetky osoby, ktoré budú majiteľmi akcií Železiarní Podbrezová a.s. k 20. júnu 2011 (ďalej len akcionári). Dividendy sú splatné do 60 dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. 

Výplata dividend bude realizovaná pre všetkých akcionárov nasledovne:

a) FYZICKÉ OSOBY - šekovou poukážkou Poštovej banky, a. s., zaslanou na adresu akcionára alebo bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti.
Pre vyplatenie dividend prevodom na bankový účet je potrebné, aby akcionár predložil jednoduchú žiadosť o vyplatenie dividend (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, bydliska a čísla bankového účtu). Podpis žiadateľa musí byť úradne overený (matrikou alebo notárom). V prípade, že akcionár už v minulosti požiadal spoločnosť o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, nie je potrebné zasielať novú žiadosť.
Pre vyplatenie dividend v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti, je potrebné si vopred dohodnúť termín osobnej návštevy na oddelení správy kapitálu.
Ak akcionár nepožiada o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, prípadne v hotovosti výberom v pokladni v sídle spoločnosti, spoločnosť mu dividendy pošle automaticky šekovou poukážkou.

b) PRÁVNICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
- žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), čísla bankového účtu a kontaktnej osoby. Žiadosť musí byť podpísaná oprávneným štatutárnym zástupcom s úradne overeným podpisom.
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). 


V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné predložiť:
a) plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa);
b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je akcionárom (splnomocniteľom) právnická osoba;
c) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je zástupcom akcionára (splnomocnencom) právnická osoba;
d) žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením čísla bankového účtu a s úradne overeným podpisom zastupujúceho, v prípade žiadosti o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet. 


  • Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendy do 60 dní od rozhodujúceho dňa t.j. do 19. augusta 2011.
  • Doklady, ktoré budú osoby oprávnené na prijatie dividend predkladať zašlú na adresu spoločnosti (Oddelenie správy kapitálu) alebo ich po telefonickej dohode predložia osobne v sídle spoločnosti.
  • Dividendy nie sú predmetom dane (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).
  • Na dividendy za rok 2010 sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o 2003 Z. z. o zdravotnom poistení).
  • V prípade, ak došlo k prevodu práva na dividendu v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie dividendy sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy.
  • V prípade, že nastala zmena údajov akcionára (napr. priezviska, bydliska a pod.) alebo zmena v osobe akcionára (napr. dedením, darovaním, predajom), prosíme akcionárov o oznámenie príslušnej zmeny a jej doloženie originálom alebo úradne overenou kópiou verejnej alebo inej listiny (napr. sobášny list preukazujúci zmenu priezviska, osvedčenie o dedičstve, zmluva o prevode akcií a pod.).
  • Prosíme akcionárov, aby v korešpondencii uvádzali aj svoje telefónne číslo, prípadne elektronickú adresu, aby sme v prípade potreby mohli efektívne komunikovať pri riešení prípadných nejasností.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Teplovzdušný balón v PodbrezovejEnviro