20. valné zhromaždenie


20. riadne valné zhromaždenie akcionárov Železiarní Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 19. júna 2012 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Zmena obchodného mena spoločnosti.
3. Zmena stanov spoločnosti.
4. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2011 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
5. Správa dozornej rady.
6. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2011, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2011, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
7. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
8. Schválenie návrhov ceny podľa osobitného predpisu.
9. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári, ktorí vlastnia spolu 87,93 % hlasovacích práv.

 • Valné zhromaždenie schválilo rozšírenie obchodného mena spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. o skrátenú verziu ŽP a.s. Spoločnosť bude môcť používať buď neskrátenú verziu obchodného mena Železiarne Podbrezová a.s. alebo skrátenú verziu ŽP a.s., a to rovnocenne.
 • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spoločnosti spočíva v zmene v predmete podnikania a v rozšírení právomocí dozornej rady.
 • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2011 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2011.
 • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2011.
 • Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2012 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 • Valné zhromaždenie schválilo použitie časti nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1.1.2004 do 31.12.2010 a rozdelenie zisku za rok 2011 nasledovne:
   
  Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
  65 802 651,00 €
  Použitie:
  - výplata dividend akcionárom (4 eurá na 1 akciu t. j. 11,76% z menovitej hodnoty akcií)
  9 536 540,00 €
  - výplata tantiém
  700 000,00 €
  Výsledok hospodárenia za rok 2011
  14 408 876,00 €
  Rozdelenie:
  - povinný prídel do rezervného fondu
  1 163 181,09 €
  - prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
  13 245 694,91 €
 • Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov (2004 – 2010), vo výške 4 eurá na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám ku dňu 25.06.2012. Dividendy sú splatné do šesťdesiat (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti výberom v pokladni spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady Ing. Jána Banasa.
 • Valné zhromaždenie schválilo návrhy cien v súvislosti so zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa ktorého sú Železiarne Podbrezová a.s., ako dodávateľ elektriny, tepla, vody a plynu, regulovaným subjektom.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.