27. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 27. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.


Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 24. júna 2019 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2018 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2018, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2018, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,31 % hlasovacích práv.
 

Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2018 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2018.
 

Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa
31. decembra 2018. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2019 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2018 nasledovne:
 

Nerozdelený zisk minulých rokov
97 506 875 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov
dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom
(1,80 eura na 1 akciu t. j. 5,29 % menovitej hodnoty akcií)
4 291 443 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
Výsledok hospodárenia za rok 2018
13 306 212 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
13 306 212 €
 
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške
1,80 eura na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 1. júlu 2019. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostnými bankovými prevodmi, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zakladacia listinaMuzeum - externaTavba ocele