19. valné zhromaždenie


19. riadne valné zhromaždenie akcionárov Železiarní Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 20. júna 2011 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov). Schválenie volebného poriadku pre voľbu členov orgánov spoločnosti volených valným zhromaždením.
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2010 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2010, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2010, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
7. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári, ktorí vlastnia spolu 89,16 % hlasovacích práv.
Valné zhromaždenie prerokovalo všetky dokumenty tak, ako boli predložené podľa programu.

 • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2010 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2010.
 • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, zostavené k 31. decembru 2010.
 • Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku za rok 2010 nasledovne:
   
  Výsledok hospodárenia za rok 2010 (podľa IFRS)
  9 853 677,32 €
  Rozdelenie:
  - povinný prídel do rezervného fondu (10 %)
  985 367,73 €
  - výplata dividend akcionárom (3 eurá na 1 akciu t. j. 8,82 % z menovitej hodnoty akcií)
  7 152 405,00 €
  - tantiémy (6,09 % z čistého zisku)
  600 000,00 €
  - prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
  1 115 904,59 €
 • Valné zhromaždenie rozhodlo, že rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu vo výške 3,00 eura na jednu akciu je deň valného zhromaždenia t.j. 20. jún 2011. Dividendy sú splatné do šesťdesiat (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti výberom v pokladni emitenta.
 • Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2011 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 4444/B.
 • Valné zhromaždenie zvolilo za členov predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, Ing. Mariana Kurčíka, Ing. Júliusa Kriváňa, Ing. Ľudovita Ihringa, Ing. Vladimíra Zvaríka, Ing. Máriu Niklovú a Ing. Ľubora Schwarzbachera.
 • Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka.
 • Valné zhromaždenie zvolilo za členov dozornej rady Ing. Jozefa Marčoka a Luigiho Cuzzolina.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Vákuové balenie výrobkovoceľové bloky - polotovar pre bezšvíkové rúryEnergie