29. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 29. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.

Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 21. júna 2021.  

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,47 % hlasovacích práv.
 

  • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2020 a zobralo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
  • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2020.
  • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2020. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2021 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
  • Valné zhromaždenie schválilo návrh na úhradu straty za rok 2020 nasledovne:
 
Výsledok hospodárenia za rok 2020
- 3 010 511 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov
- 3 010 511 €
Zostatok účtu rezervný fond po úhrade straty
16 212 118 €
Zostatok účtu nerozdelený zisk minulých rokov po úhrade straty
108 366 257 €
 
  • Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov predstavenstva. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov predstavenstva: Ing. Vladimíra Sotáka, Ing. Mariana Kurčíka a Ing. Máriu Niklovú. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka.
  • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva: Ing. Milana Srnku, PhD.
  • Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov dozornej rady. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov dozornej rady: Ing. Jozefa Marčoka a Luigiho Cuzzolina.
  • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Zmena stanov spočíva vo výmaze položky „faktoring a forfaiting“ z predmetu činnosti spoločnosti.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zakladacia listinaMuzeum - externaTavba ocele