Mimoriadne valné zhromaždenie a výplata dividend


Vážení akcionári.

9. Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 15. decembra 2016 s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Výplata dividend akcionárom spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého
v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010.
3. Záver.

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,28 % hlasovacích práv.
Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, vo výške 7 eur
na jednu akciu (t.j. 20,59 % menovitej hodnoty akcií).
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend akcionárom.
Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 20. decembru 2016. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti.

Miesto a spôsob vyplácania dividend

a) FYZICKÉ OSOBY - šekovou poukážkou Poštovej banky, a.s., zaslanou na adresu akcionára alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni
v sídle spoločnosti.
Pre vyplatenie dividend prevodom na bankový účet je potrebné, aby akcionár predložil jednoduchú žiadosť o vyplatenie dividend (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, bydliska a čísla bankového účtu). Podpis žiadateľa musí byť úradne overený (matrikou alebo notárom). V prípade, že akcionár už v minulosti požiadal spoločnosť o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, nie je potrebné zasielať novú žiadosť.
Pre vyplatenie dividend v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti, je potrebné si vopred dohodnúť termín osobnej návštevy na oddelení správy kapitálu.
Ak akcionár nepožiada o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, prípadne v hotovosti výberom v pokladni v sídle spoločnosti, spoločnosť mu dividendy pošle automaticky šekovou poukážkou.

b) PRÁVNICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
- žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), čísla bankového účtu a kontaktnej osoby. Žiadosť musí byť podpísaná oprávneným štatutárnym zástupcom s úradne overeným podpisom.
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). 


V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné predložiť:
a) plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa);
b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je akcionárom (splnomocniteľom) právnická osoba;
c) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je zástupcom akcionára (splnomocnencom) právnická osoba;
d) žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením čísla bankového účtu a s úradne overeným podpisom zastupujúceho, v prípade žiadosti o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet. - Dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 nie sú predmetom dane (podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v platnom znení).
- Na dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení).
- V prípade, že nastala zmena údajov akcionára (napr. priezviska, bydliska a pod.) alebo zmena
v osobe akcionára (napr. dedením, darovaním, predajom), prosíme akcionárov o oznámenie príslušnej zmeny a jej doloženie originálom alebo úradne overenou kópiou verejnej alebo inej listiny (napr. sobášny list preukazujúci zmenu priezviska, osvedčenie o dedičstve akcií a pod.).
- V prípade, ak došlo k prevodu práva na dividendu v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie dividendy sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy.

Kontaktné údaje:
Železiarne Podbrezová a.s.
Oddelenie správy kapitálu, Nový závod
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Telefón: 048 645 2365, 048 645 2361
Fax: 048 645 2362
E-mail: akcionari@zelpo.sk

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

zavodŽeleziarne Podbrezová sa každoročne zúčastňujú medzinárodných veľtrhovrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly