Oznámenie o mimoriadnom valnom zhromaždeníPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 9. MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 15. decembra 2016 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania mimoriadneho valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Výplata dividend akcionárom spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010.
3. Záver.
 
Návrh predstavenstva spoločnosti na výplatu dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010, je vo výške 1 euro na 1 akciu (t.j. 2,94 % z menovitej hodnoty akcií).

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

zavodŽeleziarne Podbrezová sa každoročne zúčastňujú medzinárodných veľtrhovrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly