Dividendy v roku 2023


Miesto a spôsob vyplácania dividend v roku 2023

Vážení akcionári!

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dňa 26. júna 2023 rozhodlo, že právo na dividendu z nerozdeleného zisku minulých rokov, spolu vo výške 2 eurá na jednu akciu v hrubom, majú všetky osoby, ktoré budú majiteľmi akcií Železiarní Podbrezová a.s. k 3. júlu 2023 (rozhodujúci deň). Dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti.
 
Výplata dividend akcionárom bude realizovaná nasledovne:

a) FYZICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára, šekovou poukážkou 365.bank, a.s. (Poštová banka), zaslanou na adresu akcionára, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni v sídle Spoločnosti. 


Za účelom správneho stanovenia zrážkovej dane z dividend, je akcionár, ktorý je daňovým rezidentom iného štátu ako Slovensko (nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo sa obvykle na Slovensku nezdržiava), povinný doručiť Spoločnosti potvrdenie o daňovej rezidencii (od miestne príslušného Daňového úradu), najneskôr do
11. augusta 2023.
Ak Spoločnosť nebude vedieť preukázať daňovú rezidenciu akcionára, bude povinná zraziť daň z dividend s vyššou daňovou sadzbou (35%). V záujme rýchlejšieho doručenia môže akcionár zaslať dané potvrdenie vopred aj elektronicky – na našu e-mailovú adresu (s následných zaslaním originálu na poštovú adresu). 


Pre vyplatenie dividend prevodom na bankový účet je potrebné, aby akcionár spoločnosti písomne oznámil bankový účet. Oznámenie bankového účtu pre účely vyplácania dividend má obsahovať meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo resp. dátum narodenia akcionára, číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý majú byť prevedené dividendy, a súhlas akcionára so spracovaním svojich osobných údajov (vzor oznámenia). Podpis akcionára na oznámení musí byť úradne overený.
V prípade, že akcionár už v minulosti oznámil bankový účet pre účely výplaty dividend, nie je potrebné, aby zasielal nové oznámenie.  


Pre vyplatenie dividend v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti, je potrebné si vopred dohodnúť termín osobnej návštevy na oddelení správy kapitálu. 


Ak akcionár nepožiada o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, prípadne v hotovosti výberom v pokladni v sídle spoločnosti, spoločnosť mu dividendy pošle automaticky - šekovou poukážkou 365.bank, a.s. (Poštová banka).

b) PRÁVNICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
- žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), čísla bankového účtu a kontaktnej osoby. Žiadosť musí byť podpísaná oprávneným štatutárnym zástupcom s úradne overeným podpisom.
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). 


V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné, okrem vyššie uvedených dokumentov, predložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). 


Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendy do 60 dní od rozhodujúceho dňa t. j. do
1. septembra 2023. 


Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení: 


Dividendy z nerozdeleného zisku za rok 2004 až 2010, vo výške 0,45 € na akciu, nie sú predmetom dane.  


Dividendy z nerozdeleného zisku za rok 1995 až 2003, vo výške 1,55 € na akciu, sú predmetom dane.
Vo vybraných prípadoch je Spoločnosť povinná pri výplate dividend zraziť daň vo výške:
- 7 % za fyzickú osobu - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR (nerezident SR) s daňovou rezidenciou v inom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia;
- 35 % za fyzickú osobu a právnickú osobou - daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) s daňovou rezidenciou v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia resp. daňovníka, pri ktorom spoločnosť nevie preukázať konečného príjemcu dividend alebo nemá relevantné informácie o konečnom príjemcovi dividend.  


V prípade, že akcionár nie je konečným príjemcom dividend, je povinný túto skutočnosť Spoločnosti oznámiť a uviesť totožnosť a daňovú rezidenciu konečného príjemcu dividend.  

Na dividendy z nerozdeleného zisku za rok 1995 až 2010 sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení). 


V prípade, že nastala zmena údajov akcionára (napr. priezviska, bydliska a pod.) alebo zmena v osobe akcionára (napr. dedením, darovaním, predajom), prosíme akcionárov o oznámenie príslušnej zmeny a jej doloženie originálom alebo úradne overenou kópiou verejnej alebo inej listiny (napr. sobášny list preukazujúci zmenu priezviska, osvedčenie o dedičstve akcií a pod.).  


V prípade, ak došlo k prevodu práva na dividendu v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie dividendy sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy. 


Doklady, ktoré budú osoby oprávnené na prijatie dividend predkladať zašlú na adresu spoločnosti (Oddelenie správy kapitálu) alebo ich po telefonickej dohode predložia osobne v sídle spoločnosti.
 

Prosíme akcionárov, aby v korešpondencii uvádzali aj svoje telefónne číslo, prípadne elektronickú adresu, za účelom efektívnej komunikácie pri riešení prípadných nejasností.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola na defektomateZvarovňa rúrrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality