Dividendy v roku 2019


Miesto a spôsob vyplácania dividend v roku 2019

Vážení akcionári!

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dňa 24. júna 2019 rozhodlo, že právo na dividendu z nerozdeleného zisku, vo výške 1,80 eura na jednu akciu, majú všetky osoby, ktoré budú majiteľmi akcií Železiarní Podbrezová a.s. k 1. júlu 2019 (rozhodujúci deň). Dividendy sú splatné do 60 dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti.
 
Výplata dividend akcionárom bude realizovaná nasledovne:

a) FYZICKÉ OSOBY - šekovou poukážkou Poštovej banky, a.s., zaslanou na adresu akcionára alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti.
Pre vyplatenie dividend prevodom na bankový účet je potrebné, aby akcionár spoločnosti písomne oznámil bankový účet. Oznámenie bankového účtu pre účely vyplácania dividend má obsahovať meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo resp. dátum narodenia akcionára, číslo bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý majú byť prevedené dividendy, a súhlas akcionára so spracovaním svojich osobných údajov (vzor oznámenia). Podpis akcionára na oznámení musí byť úradne overený.
V prípade, že akcionár už v minulosti oznámil bankový účet pre účely výplaty dividend, nie je potrebné, aby zasielal nové oznámenie.
Pre vyplatenie dividend v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti, je potrebné si vopred dohodnúť termín osobnej návštevy na oddelení správy kapitálu.
Ak akcionár nepožiada o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, prípadne v hotovosti výberom v pokladni v sídle spoločnosti, spoločnosť mu dividendy pošle automaticky - šekovou poukážkou Poštovej banky.

b) PRÁVNICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
- žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), čísla bankového účtu a kontaktnej osoby. Žiadosť musí byť podpísaná oprávneným štatutárnym zástupcom s úradne overeným podpisom.
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). 


V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné, okrem vyššie uvedených dokumentov, predložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). 


Dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 nie sú predmetom dane (podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v platnom znení).

Na dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení).

Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendy do 60 dní od rozhodujúceho dňa t. j. do 30.augusta 2019.

V prípade, že nastala zmena údajov akcionára (napr. priezviska, bydliska a pod.) alebo zmena
v osobe akcionára (napr. dedením, darovaním, predajom), prosíme akcionárov o oznámenie príslušnej zmeny a jej doloženie originálom alebo úradne overenou kópiou verejnej alebo inej listiny (napr. sobášny list preukazujúci zmenu priezviska, osvedčenie o dedičstve akcií a pod.).

V prípade, ak došlo k prevodu práva na dividendu v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie dividendy sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy.

Doklady, ktoré budú osoby oprávnené na prijatie dividend predkladať zašlú na adresu spoločnosti (Oddelenie správy kapitálu) alebo ich po telefonickej dohode predložia osobne v sídle spoločnosti.

Prosíme akcionárov, aby v korešpondencii uvádzali aj svoje telefónne číslo, prípadne elektronickú adresu, za účelom efektívnej komunikácie pri riešení prípadných nejasností.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Muzeum - externa 2Starý závodOceliareň - ZPO