Dividendy I v roku 2016


Vážení akcionári.

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dňa 27. júna 2016 rozhodlo, že právo na dividendu z nerozdeleného zisku, vo výške 5 eur na jednu akciu, majú všetky osoby, ktoré sú majiteľmi akcií Železiarní Podbrezová a.s. k 4. júlu 2016 (ďalej len akcionári). Dividendy sú splatné do 60 dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. 

Výplata dividend bude realizovaná pre všetkých akcionárov nasledovne:

a) FYZICKÉ OSOBY - šekovou poukážkou Poštovej banky, a.s., zaslanou na adresu akcionára alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet akcionára, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni
v sídle spoločnosti.
Pre vyplatenie dividend prevodom na bankový účet je potrebné, aby akcionár predložil jednoduchú žiadosť o vyplatenie dividend (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, bydliska a čísla bankového účtu). Podpis žiadateľa musí byť úradne overený (matrikou alebo notárom). V prípade, že akcionár už v minulosti požiadal spoločnosť o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, nie je potrebné zasielať novú žiadosť.
Pre vyplatenie dividend v hotovosti - výberom v pokladni v sídle spoločnosti, je potrebné si vopred dohodnúť termín osobnej návštevy na oddelení správy kapitálu.
Ak akcionár nepožiada o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet, prípadne v hotovosti výberom v pokladni v sídle spoločnosti, spoločnosť mu dividendy pošle automaticky šekovou poukážkou.

b) PRÁVNICKÉ OSOBY - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára. K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
- žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), čísla bankového účtu a kontaktnej osoby. Žiadosť musí byť podpísaná oprávneným štatutárnym zástupcom s úradne overeným podpisom.
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace). 


V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné predložiť:
a) plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa);
b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je akcionárom (splnomocniteľom) právnická osoba;
c) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ak je zástupcom akcionára (splnomocnencom) právnická osoba;
d) žiadosť o vyplatenie dividend s uvedením čísla bankového účtu a s úradne overeným podpisom zastupujúceho, v prípade žiadosti o vyplatenie dividend prevodom na bankový účet. - Dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 nie sú predmetom dane (podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v platnom znení).
- Na dividendy zo zisku za rok 2004 až 2010 sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení).
- Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendy do 60 dní od rozhodujúceho dňa t. j. do 2. septembra 2016.
- Doklady, ktoré budú osoby oprávnené na prijatie dividend predkladať zašlú na adresu spoločnosti (Oddelenie správy kapitálu) alebo ich po telefonickej dohode predložia osobne v sídle spoločnosti.
- V prípade, že nastala zmena údajov akcionára (napr. priezviska, bydliska a pod.) alebo zmena
v osobe akcionára (napr. dedením, darovaním, predajom), prosíme akcionárov o oznámenie príslušnej zmeny a jej doloženie originálom alebo úradne overenou kópiou verejnej alebo inej listiny (napr. sobášny list preukazujúci zmenu priezviska, osvedčenie o dedičstve akcií a pod.).
- V prípade, ak došlo k prevodu práva na dividendu v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie dividendy sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy.
- Prosíme akcionárov, aby v korešpondencii uvádzali aj svoje telefónne číslo, prípadne elektronickú adresu, za účelom efektívnej komunikácie pri riešení prípadných nejasností.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export