31. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 31. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.

Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 26. júna 2023.  

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 90,50 % hlasovacích práv.
 

Valné zhromaždenie prerokovalo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2022 a zobralo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2022.
 

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2022. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2023 - spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov a rozdelenie zisku za rok 2022 nasledovne:
 

Nerozdelený zisk minulých rokov
109 257 010,00 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov,
dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom: 0,45 € na 1 akciu
( t. j. 1,32 % z menovitej hodnoty akcií)
1 072 860,75
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1.1995 do 31. 12. 2003:
- výplata dividend akcionárom: 1,55 € na 1 akciu
(t. j. 4,56 % z menovitej hodnoty akcií)
3 695 409,25 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000,00 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000,00 €
 
Čistý zisk za rok 2022
49 192 332,00 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
49 192 332,00 €
 
 
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend spolu vo výške 2 eurá na jednu akciu v hrubom. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 3. júlu 2023. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostnými bankovými prevodmi, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.
 
Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Zmena stanov spočíva v legislatívno-technických úpravách týkajúcich sa schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky valným zhromaždením a ukladania riadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín resp. do registra účtovných závierok, v čl. VIII – bod 1 a 3, čl. XI – bod 1, čl. XII – bod 4 a čl. XVI - bod 2, a ich prispôsobení aktuálnej právnej úprave.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Muzeum - externa 2Starý závodOceliareň - ZPO