29. valné zhromaždenie - pozvánkaPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 21. júna 2021 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2020 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2020, schválenie návrhu na úhradu straty za rok 2020, schválenie audítora
na overenie účtovnej závierky.
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
7. Zmena stanov spoločnosti.
8. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na úhradu straty za rok 2020:
Výsledok hospodárenia za rok 2020
- 3 010 511 €
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov
- 3 010 511 €
Zostatok účtu nerozdelený zisk minulých rokov po úhrade straty
108 366 257 €
 
 
Body 5 a 6 sú zaradené do programu rokovania valného zhromaždenia v súvislosti s uplynutím 5-ročného funkčného obdobia členov orgánov spoločnosti v roku 2021 podľa Obchodného zákonníka. Návrhy na kandidátov pre voľbu členov jednotlivých orgánov spoločnosti je potrebné doručiť formou písomného návrhu na adresu sídla spoločnosti do 48 hodín pred konaním valného zhromaždenia. Návrh musí obsahovať označenie, že sa jedná o návrh kandidáta na člena dozornej rady, člena predstavenstva, ďalej: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, skrátený pracovný životopis, výpis z registra trestov navrhovaného kandidáta, jeho súhlas
s kandidatúrou a identifikáciu akcionára – navrhovateľa. Akcionár môže uplatniť svoje právo podať takýto písomný návrh na zaradenie do zoznamu kandidátov aj na valnom zhromaždení.
Menný zoznam navrhovaných kandidátov je akcionárom k dispozícií na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.
Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti, bod 7 programu, spočíva v zmene predmetu činnosti – výmaz predmetu „faktoring a forfaiting“. Návrh zmeny stanov spoločnosti je akcionárom
k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár. 

Informácia pre akcionárov v súlade s ustanovením § 218c, ods. 6, § 218k, ods. 1 a 2, Obchodného zákonníka:
Na valnom zhromaždení bude podaná informácia, že spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ako materská spoločnosť a jediný akcionár dcérskej spoločnosti UHL Holding, a.s., plánuje rozhodnúť o jej zániku zlúčením s materskou spoločnosťou v zmysle ustanovenia § 218k Obchodného zákonníka. Návrh zmluvy o zlúčení, účtovné závierky a výročné správy zlučovaných spoločnosti budú akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a na stiahnutie a vytlačenie aj na internetovej stránke spoločnosti od 28. mája 2021. Akcionári majú právo vyžiadať si kópie uvedených dokumentov alebo ich častí, prípadne požiadať o ich zaslanie na nimi uvedenú adresu (aj prostredníctvom elektronickej pošty). Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, majú právo požadovať zvolanie valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať
o schválení zlúčenia a zmluvy o zlúčení spoločností.
 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.
 

Vážení akcionári, v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou na Slovensku, Vás prosíme, aby ste sa pri účasti na valnom zhromaždení chránili ochranným rúškom alebo respirátorom, používali vlastné písacie potreby, obmedzili osobný kontakt, vrátane podávania rúk, a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Presné rúryNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export