28. valné zhromaždenie


Informácia o záveroch 28. riadneho valného zhromaždenia akcionárov Železiarní Podbrezová a.s.

Valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 29. júna 2020.  

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 88,96 % hlasovacích práv.
 

Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2019 a zobralo na vedomie informáciu
o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2019.
 

Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa
31. decembra 2019. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2020 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
 

Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010, a rozdelenie zisku za rok 2019 nasledovne:
 

Nerozdelený zisk minulých rokov
106 521 644 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov
dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom
(1 euro na akciu t. j. 2,94 % menovitej hodnoty akcií)
2 384 135 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
Výsledok hospodárenia za rok 2019
7 239 259 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
7 239 259 €
 
Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 1 euro na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 10. júlu 2020. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostnými bankovými prevodmi, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti - výberom v pokladni spoločnosti.


Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Zmena stanov spočíva vo výmaze pracovnej zdravotnej služby z predmetu činnosti spoločnosti a v zvýšení maximálneho počtu členov dozornej rady z deviatich na desiatich.


Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov predstavenstva. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov predstavenstva Ing. Miloša Dekréta a Ing. Vladimíra Sotáka, mladšieho.


Valné zhromaždenie zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Júliusa Kriváňa.


Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba členov dozornej rady. Valné zhromaždenie znovuzvolilo za členov dozornej rady Ing. Vladimíra Zvaríka, Ing. Ľudovíta Ihringa a Ing. Tomáša Ihringa.


Valné zhromaždenie zvolilo za nového člena dozornej rady Ing. Júliusa Kriváňa.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zakladacia listinaMuzeum - externaTavba ocele