28. valné zhromaždenie - pozvánkaPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 28. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 29. júna 2020 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2019 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2019, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2019, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
7. Zmena stanov spoločnosti.
8. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov:
Nerozdelený zisk minulých rokov
106 521 644 €
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010:
- výplata dividend akcionárom
(0 eur na 1 akciu t. j. 0 % z menovitej hodnoty akcií)
0 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
0 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
0 €
 
Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2019:
Výsledok hospodárenia za rok 2019
7 239 259 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
7 239 259 €
 
 
Body 5 a 6 sú zaradené do programu rokovania valného zhromaždenia v súvislosti s uplynutím 5-ročného funkčného obdobia členov orgánov spoločnosti v roku 2020 podľa Obchodného zákonníka. Návrhy na kandidátov pre voľbu členov jednotlivých orgánov spoločnosti je potrebné doručiť formou písomného návrhu na adresu sídla spoločnosti do 48 hodín pred konaním valného zhromaždenia. Návrh musí obsahovať označenie, že sa jedná o návrh kandidáta na člena dozornej rady, člena predstavenstva, ďalej: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, skrátený pracovný životopis, výpis z registra trestov navrhovaného kandidáta, jeho súhlas
s kandidatúrou a identifikáciu akcionára – navrhovateľa. Akcionár môže uplatniť svoje právo podať takýto písomný návrh na zaradenie do zoznamu kandidátov aj na valnom zhromaždení.
Menný zoznam navrhovaných kandidátov je akcionárom k dispozícií na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.
Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti, bod 7 programu, spočíva v zmene predmetu činnosti – výmaz predmetu „pracovná zdravotná služba“. Návrh zmeny stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.
 

Vážení akcionári, v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou na Slovensku, Vás prosíme, aby ste sa pri účasti na valnom zhromaždení chránili ochranným rúškom, používali vlastné písacie potreby, obmedzili osobný kontakt, vrátane podávania rúk, a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export