27. valné zhromaždenie - pozvánkaPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 27. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 24. júna 2019 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2018 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2018, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2018, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov:
Nerozdelený zisk minulých rokov
97 506 875 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom
(1,80 eura na 1 akciu t. j. 5,29 % z menovitej hodnoty akcií)
4 291 443 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2018:
Výsledok hospodárenia za rok 2018
13 306 212 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
13 306 212 €
 
 
Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.
 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export