26. valné zhromaždenie - pozvánkaPredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 26. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 25. júna 2018 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2017
a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených
k 31. decembru 2017, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2017, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Zmena stanov spoločnosti.
6. Záver.
 
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

Návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov:
Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
6 367 121 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom
(1 euro na 1 akciu t. j. 2,94 % z menovitej hodnoty akcií)
2 384 135 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
180 000 €
 
Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2017:
Výsledok hospodárenia za rok 2017
4 048 232 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
-
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
4 048 232 €
 
 
Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti, bod 5 programu, spočíva v zmene predmetu činnosti. Vymazávajú sa predmety: „vykonávanie emisných kontrol osobných motorových vozidiel“
a „úradné meranie“; dopĺňa sa predmet činnosti: „vydavateľská činnosť“. Návrh zmeny stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.
 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne
o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako
3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.
 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Zakladacia listinaMuzeum - externaTavba ocele