22. valné zhromaždenie


22. riadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 17. júna 2014 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2013 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2013, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Odvolane a voľba člena dozornej rady.
6. Zmena stanov spoločnosti.
7. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 89,47 % hlasovacích práv. 

  • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2013 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
  • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2013.
  • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2013. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2014 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
  • Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 a rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:

Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
52 348 080,56 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom (1 euro na 1 akciu)
2 384 135,00 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000,00 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
150 000,00 €
Výsledok hospodárenia za rok 2013
4 994 513,00 €
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
0,00 €
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
4 994 513,00 €
  • Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend vo výške 1 € na jednu akciu. Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 23. júnu 2014. Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od tohto rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti výberom v pokladni spoločnosti.
  • Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia člena dozornej rady - Ing. Vladimíra Sotáka, prebehla voľba člena dozornej rady. Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady Ing. Vladimíra Sotáka.
  • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva v zmene v predmete podnikania - niektoré činnosti boli vypustené, iné doplnené.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality