21. valné zhromaždenie


21. riadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 24. júna 2013 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2012 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšieobdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2012, schválenie návrhu na výplatu dividend a tantiém, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2012, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
5. Prenesenie právomoci valného zhromaždenia na predstavenstvo spoločnosti.
6. Zmena stanov spoločnosti.
7. Záver.
 
Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 89,54 % hlasovacích práv. 

  • Valné zhromaždenie schválilo ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2012 a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
  • Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 2012.
  • Valné zhromaždenie schválilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2012. Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovných závierok za účtovné obdobie začínajúce sa po 1. januári 2013 – spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.
  • Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov, dosiahnutého v účtovných obdobiach od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 a rozdelenie zisku za rok 2012 nasledovne:

Nerozdelený zisk za rok 2004 až 2010
57 816 350,56 €
Použitie:
- výplata dividend akcionárom (2 eurá na 1 akciu)
4 768 270,00 €
- výplata tantiém pre členov predstavenstva
550 000,00 €
- výplata tantiém pre členov dozornej rady
150 000,00 €
Výsledok hospodárenia za rok 2012
7 022 286,16
Rozdelenie:
- povinný prídel do rezervného fondu
0,00 €
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
7 022 286,16 €
  • Valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť výplatu dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov (2004 – 2010), vo výške 2 eurá na jednu akciu.
    Za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určilo valné zhromaždenie vlastníctvo k akciám k 1. júlu 2013
    . Dividendy sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od rozhodujúceho dňa a budú vyplatené na náklady spoločnosti. Výplata dividend bude zabezpečená bezhotovostným bankovým prevodom, platbami prostredníctvom šekových poukážok, prípadne v hotovosti výberom v pokladni spoločnosti.
  • Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti. Podstata zmien stanov spočíva v zmene v predmete podnikania a v prenesení právomoci valného zhromaždenia o schvaľovaní návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona na predstavenstvo ako štatutárny orgán.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.