10. Mimoriadne valné zhromaždenie - závery


Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Železiarní Podbrezová a.s. bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti na 10. augusta 2017 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Voľba člena dozornej rady.
3. Záver.

Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s celkovým podielom 88,84 % hlasovacích práv.
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia prebehla voľba člena dozornej rady. Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady Ing. Jána Banasa.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaNovy zavod_riaditelska budovaZabalené oceľové rúry pripravené na export