10. Mimoriadne valné zhromaždenie - oznámeniePredstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S,
zvolalo 10. MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na 10. augusta 2017 o 9:00 hod.
v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová

Program rokovania mimoriadneho valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Voľba člena dozornej rady.
3. Záver.
 
Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených valným zhromaždením je oprávnené podávať predstavenstvo, dozorná rada a akcionári. Návrhy na kandidátov pre voľbu člena dozornej rady spoločnosti je potrebné doručiť formou písomného návrhu na adresu sídla spoločnosti do 48 hodín pred konaním valného zhromaždenia. Návrh musí obsahovať označenie, že sa jedná o návrh kandidáta na člena dozornej rady ďalej: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, skrátený pracovný životopis, aktuálny výpis z registra trestov navrhovaného kandidáta, jeho súhlas s kandidatúrou a identifikáciu akcionára – navrhovateľa. Akcionár môže uplatniť svoje právo podať takýto písomný návrh na zaradenie do zoznamu kandidátov aj na valnom zhromaždení. Menný zoznam navrhovaných kandidátov je akcionárom k dispozícií na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za člena dozornej rady spoločnosti, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov začne o 8:30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je oddelenie správy kapitálu.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

zavodŽeleziarne Podbrezová sa každoročne zúčastňujú medzinárodných veľtrhovrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly