Verejné obstarávanie


Železiarne Podbrezová a. s. je v zmysle § 7 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

 
Úradný názov: Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP, a.s.

IČO: 31 562 141

DIČ: 2020458704

Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Štát: Slovenská republika

Štatutárny orgán:

Ing. Vladimír Soták predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Marian Kurčík podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Miloš Dekrét člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Ing. Július Kriváň člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Mária Niklová členka predstavenstva a personálna riaditeľka

Ing. Milan Srnka, PhD. člen predstavenstva a technický riaditeľ

Ing. Vladimír Soták ml. člen predstavenstva a vedúci odboru predaja a marketingu

 
Verejné obstarávanie

Rok 2014

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa §9 ods.9

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

 
Rok 2013

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa §9 ods.9

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ZPOrúry oceľové bezšvíkové - výrobné halyrúry oceľové bezšvíkové - výrobné haly