Ročná správa 2017

Železiarne Podbrezová a.s. POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (v celých eurách, ak nie je uvedené inak) Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 30 b) Odhad reálnej hodnoty (fair value) Nominálne hodnoty finančného majetku a záväzkov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok sa približne rovnajú svojej reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných záväzkov je pre účely vykázania v poznámkach stanovená na základe diskontovaných budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má spoločnosť k dispozícii pre podobné finančné nástroje. 31. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 31.1. Členovia štatutárnych a dozorných orgánov Odmeny vyplatené členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2017 boli vo výške 315 tis. EUR (rok končiaci 31. decembra 2016: 182 tis. EUR). Odmeny sú súčasťou osobných nákladov. 31.2. Ostatné spriaznené osoby Spoločnosť CPA s.r.o., Slovenská republika, je materskou spoločnosťou ŽP. V priebehu roka 2017 spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: Pohľadávky k 31. decembru 2017 Záväzky k 31. decembru 2017 Predaj výrobkov a služieb v roku 2017 Nákupy výrobkov a služieb v roku 2017 Koneční vlastníci - 16 570 000 - - CPA s.r.o. - materská spoločnosť 2 998 - 2 664 107 108 Dcérske a spoločné spoločnosti 25 276 152 7 525 609 150 943 070 79 195 949 Sesterské spoločnosti - - - - Ostatné spriaznené strany 31 934 169 526 95 432 873 388 25 311 084 24 265 135 151 041 166 80 176 445 V priebehu roka 2016 spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: Pohľadávky k 31. decembru 2016 Záväzky k 31. decembru 2016 Predaj výrobkov a služieb v roku 2016 Nákupy výrobkov a služieb v roku 2016 Koneční vlastníci 16 570 000 CPA s.r.o. - materská spoločnosť 2 953 134 328 3 026 298 Dcérske a spoločné spoločnosti 20 277 398 4 592 947 127 445 689 57 944 094 Sesterské spoločnosti - - - - Ostatné spriaznené strany 43 721 199 010 133 163 676 706 20 324 072 21 361 957 127 713 180 61 647 098 Transakcie s konečnými vlastníkmi spoločnosti predstavujú prijaté pôžičky. Transakcie s materskou spoločnosťou predstavujú poradenské služby a prenájom priestorov. Transakcie s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami predstavujú predaj výrobkov ŽP, stravovacie služby, IT služby, ubytovacie a rekreačné služby, nákup šrotu a prepravné služby. 32. ZÁVÄZNÉ VZŤAHY A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY 32.1. Záležitosti súvisiace so životným prostredím Vedenie spoločnosti je presvedčené, že spoločnosť spĺňa príslušné platné legislatívne predpisy a normy vo všetkých podstatných aspektoch. Neočakáva sa, že spoločnosti vznikne v budúcnosti povinnosť zaplatiť významné pokuty súvisiace so životným prostredím. 32.2. Investičné výdavky Spoločnosť pripravila investičný plán na rok 2018 vo výške 11 823 tis. EUR z čoho čiastka 5 840 tis. EUR je zazmluvnená k 31. decembru 2017.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=