Ročná správa 2017

Železiarne Podbrezová a.s. POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (v celých eurách, ak nie je uvedené inak) Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 31 32.3. Právne spory a možné straty V súčasnosti je spoločnosť zaangažovaná v niekoľkých právnych a iných sporoch, ktoré sa vyskytujú v rámci bežnej podnikateľskej činnosti, a neočakáva sa, že by mali individuálne alebo v súhrne významný nepriaznivý vplyv na priloženú individuálnu účtovnú závierku. Spoločnosť nevytvorila rezervu na právne spory v priložených individuálnych finančných výkazoch, nakoľko je vedenie spoločnosti na základe rady svojich právnych poradcov presvedčené, že ich konečný výsledok je neistý. 32.4. Emisné kvóty V roku 2005 vstúpil do platnosti plán obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov platný pre celú Európsku úniu spolu so zákonom o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý prijal slovenský parlament s cieľom implementovať smernicu EÚ na Slovensku. V zmysle tejto legislatívy je spoločnosť povinná odovzdať emisné kvóty slovenskému Úradu životného prostredia na kompenzovanie skutočne vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. ŽP sa rozhodli vykázať pridelené emisné kvóty v nominálnej hodnote a vzhľadom na to, že získali dostatočné množstvo emisných kvót na pokrytie vyprodukovaných emisií, nevykázali v súvislosti so skutočne vyprodukovanými emisiami žiadne pohľadávky ani záväzky. ŽP majú povinnosť odovzdať emisné kvóty na pokrytie vyprodukovaných emisií. Túto povinnosť si splnia odovzdaním emisných kvót za sledované obdobie roku 2017 v marci 2018. 32.5. Ručenie za úvery iných spoločností Spoločnosť ručí svojím majetkom za záväzky spoločných dlžníkov ŽP Informatika s.r.o. a Žiaromat a.s. z úverového vzťahu so SLSP do výšky 5 mil. EUR. Zostatok nesplatenej istiny k 31. decembru 2017 predstavuje 3 415 036 EUR. Nakoľko je vedenie spoločnosti na základe finančnej pozície spoločností ŽP Informatika s.r.o. a Žiaromat Kalinovo a.s. presvedčené o splatení úverov dcérskymi spoločnosťami, ŽP a.s. nevytvorila rezervu v priložených individuálnych finančných výkazoch. 32.6. Informácia o bankových zárukách Spoločnosť v priebehu roka 2017 požiadala vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie jej záväzkov v prospech spoločnosti Graftech Switzerland S.A. vyplývajúcich zo zmluvy Graphite Electrode Supply Agreement zo dňa 30. novembra 2017. Banková záruka bola vystavená z úverovej zmluvy č. 713/CC/16 do celkovej výšky 1 675 850 EUR so splatnosťou 7. decembra 2018. Colný dlh Spoločnosti je zabezpečovaný bankovou zárukou do výšky 199 163,51 EUR a colný dlh pri zastupovaní tretích osôb bankovou zárukou za schváleného ručiteľa do výšky 50 000 EUR. Za obe záruky ručí Spoločnosť bianco zmenkami. 33. UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI Po 31. decembri 2017 až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti. 34. SCHVÁLENIE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY Individuálna účtovná závierka na stranách 3 až 31 bola zostavená a schválená na vydanie dňa 16. marca 2018. Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=